Uncategorized

ISIDWABU SAMATSHUMI AMANE LANHLANU: Uyinsimbi bani?

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views

uMthunywa

Silo Trevor Mhlanga

Sengike ngezwa imbongi zihaya, zidlalisa amagama abalaleli baze bagxoze indenda. 

Kusetshenziswa izifenqo, izaga, lezitsho, amazwi anindwe uluju aseke ajuluka ngendlebe. Kulamazwi engawezwa kwenye inkondlo angihlaba umhxwele athi, “ . . . insimbi edl’ ezinye  . . .” angimangaza. “Yinsimbi bani leyo? Izidla njani ezinye? 

Ngasengibona ukuba lapha akukhulunywa ngensimbi elomlomo ongango wengwenya elengavula zamazinyo ezigamudela ezinye insimbi, kodwa kutshiwo ukuphakama kokuqakatheka kwaleyo nsimbi okungelinganiswe. 

Kungabe kubaliswa ukuqina kwayo okwenza ingephuki kalula nje, kumbe intengo yayo ebizayo, kumbe ubuhle bayo obuhuga sibi selanga. Yinsimbi kuzwa!

Umlandu olawo manje uveza lokho olelungelo lokukwenza, isizatho esenza ube lawo sahlukile kulabanye abantu kodwa okuyisiqokoqela yikuthi uyiphatha njani. Akungabi yinkulumo kodwa, izenzo zakho yizo eziveza sobala ukuba uyinsimbi bani. Onsimbi kayigobi yibo laba o “Kangikhuzwa,” o “Phileyakhe,” labo “Ungangitshelani na?” Nxa ungomunye walaba ulohlupho lokuba akula lutho oludinga komunye umuntu kumbe ongalwaziyo, futhi awuphambanisi loba ngasiphi isikhathi. 

Labo ophilisana labo kabavunyelwa ukuba lombono ophikisana lowakho funa intamo yakho iqine ngamandla, okuncweba indlebe uyakulimaza, kakubonisi. Nxa umuntu engazama ukubamba ngamandla ukuba agobise u“Nsimbikayigobi,” kungaphetha ngokulimala kwalowomuntu, lanxa engazenza ohlakaniphileyo asebenzise imitshina ukuzama ukuyigobisa; kungangcono leyo nsimbi yephuke kulokuthi igobe. Akwakhi njalo kungekulungele ukuba ngumuntu onjalo ohlala engu “Khanda limtshel’ okwakhe.” Qaphela ungalingeki ukuba nguNsimbikayigobi!

Insimbi kuzwa yiyo esetshenziswa ukumisa izisekelo zezakhiwo ezinkulu lezitezi ezithinta amayezi. Isizwe sakhiwa ngabantu abanjalo, ababamba ziqine ezimilweni ezihlambulukileyo, izimilo ezinganyikinywa zimpazamo zomhlaba. 

Nxa udinga ukuphumelela kumele wenelise ukuma uzike njalo uzinze kusimilo esiqonde nta. Insimbi kuzwa ingasetshenziswa ukubamba uphahla, lanxa kungana elikaNowa kube lesavunguzane esiqothula izihlahla, uphahla olubanjwe yinsimbi kuzwa aluphakami. 

Ungenza njenge nsimbi kuzwa, ukuthi ungenzi izinto ngokululazisa isimilo sakho uphenduka ube nguwe othenjwayo ukumelana lendaba ezisindayo la okhona. Nxa uthetha izindaba, ubonakala ngokungathathi cele nxa uyinsimbinsimbi. Kwenze umkhuba ukuba ukucabanga kwakho kungapheleli lapha okucina khona impumulo, lokuba ucubungulisise ukuthi ikusasa yamanje lezayo kuzabe kunjani ngenxa yezinqumo ozenza imihla ngemihla. 

Umbono wakho kawube yiwo olawula izenzo hatshi imizwa kumbe indonsela yabanye abantu. Sonke isenzo sakho kasibe yimpumela yokudliwa kwamathambo engqondo ukuze uziveze kuMthwakazi ukuba uyinsimbi bani.

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263 775 523 605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected] Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links