Uncategorized

ISIBINDI SOMUNTU QITHI EMNYANGO . . . Imuli yethuselwa ngokufa

02 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
ISIBINDI SOMUNTU QITHI EMNYANGO . . . Imuli yethuselwa ngokufa Umnyango olegazi

uMthunywa

IMULI yakoGaza esiqintini seKhayelitsha eKapa ilokhu isathithibele njalo iphethe izibindi ngezandla kulandela ukuthi ivuka ekuseni ithi ngqwa phezu komlayezo wokufa unamathiselwe emnyango, kuthelwe igazi kanye lesibindi esiqunyiweyo emnyango.

UMnumzana Phumzile Gaza (26) uthe: “Incwajana le ibilomlayezo wokuba mina lodadewethu sisele lensuku ezingu-21 nje kuphela zokuphila njalo kumele sivalelise esibathandayo.”

Uthe abakwazi ukuba isibindi leso singabe singesomuntu kumbe ngesenyamzana.

“Abanye omakhelwane bacabangela ukuthi yisibindi somuntu ngoba bathi abakaze bone isibindi senyamazana esimnyama.

Uqhubekele phambili esithi yena lodadewabo kabala zitha.

“Kabaliqambanga elami igama kodwa bekusobala ukuthi batsho mina njalo ngilokwesaba okukhulu. Kuthe ngezikhathi zebusuku ngabo 11 ngizwe abantu beqoqoda ngazitshela ukuthi ngeke ngiphume ngoba kungabe kuyizigebenga.

Incwadi ikuveze sobala ukuthi labo bobabili bazabulawa kodwa impilo zabantwababo labazali zizaphepha.

“Angazi ukuthi ngubani ongafuna ukungibulala ngoba angizange ngonele muntu njalo angifuni ukutshiya ingane zami lobaba, laye usekhulile.”

Imuli yangakithi ayisazi ukuba iyenzeni, njalo akula lapho abangaya khona ngenxa yokwesaba.

“Asazi ukuba kuzakwenzakalani nxa zingafika lezo nsuku ezingu-21, kodwa sizahlala sisethembeni leNkosi ukuba isivikele ngoba sesiphelelwe ukuba senzeni,” kutsho imuli yakoGaza.

Isangoma uKhanyisile Kheswa uthe kungabe kungumuntu nje ozama ukubethusela.

“Kuyinjwayelo ukuthi abanye abantu bakwenze lokhu ukuze bethuse abanye kodwa abandisanga ukuqhubeka ngakho.

Uphinde wathi imuli le kufanele itshise isivalo leso njalo yenze imikhuba yesintu ukugezisa umuzi.

“Kumele bathembe eNkosini ngoba nguye uMsindisi.” — Ubulembu

Share This:

Sponsored Links