Uncategorized

Inkokheli zomdabu zilwisa icorona ezigabeni

04 Jun, 2020 - 19:06 0 Views
Inkokheli zomdabu zilwisa icorona ezigabeni

uMthunywa

Ethel Ncube
NGENXA yokuza kanye lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus lo osuthe wathatha impilo zabantu abazinkulungwane emhlabeni, induna zakuleli zithi zizimisele ukuphatheka kumsebenzi wokuvikela ukumemetheka kwalumkhuhlane ezigabeni zazo.

Kumaviki ambalwa edluleyo amapholisa abebika ukuthi kulabantu abambalwa abayizizalwane zakuleli abaphenduke ekhaya bevela kwamanye amazwe, ababaleka endaweni abagcinwa kizo ukuze bahlolwe igcikwane leli okubeka impilo zabantu abanengi engozini.

Ngenxa yalokhu induna zakuleli zizinike umlandu wokuhlolisisa labo abaphenduka bevela kwamanye amazwe ukuze zazi ukuthi balandele imilayo kaHulumende yokuthi baqale bahlale kuma quarantine centres okwensuku ezingu-21 lapho abazahlolwa khona kuthi ngemva kwalesi sikhathi bakhululwe basiwe emakhaya abo.

Ngaphandle kwalumsebenzi induna ziphatheka ekufundiseni abantu ngendlela zokuzivikela kanye lokuthi zibone ukuthi izakhamizi zilandela imilayo ephathelane lokuvikelwa kwe-Covid 19.

Intatheli ixhumane lenduna uMalisa weSilobela oveze ukuba yena lesigaba sakhe basebenza gadalala ukuvikela ukumemetheka kwalumkhuhlane.

“Thina emakhaya safaka izigubhu zamanzi emasangweni ukuze umuntu wonke nxa engena ageze izandla ngamanzi alesepa lanxa ephuma enze njalo ukuze umkhuhlane ungamemetheki.

“Ebantwini abafikayo izihlobo kumbe izivakatshi ezibuya zivela eGoli, Botswana, Malawi leZambia sabikela osobhuku ukuba wonke umuntu abhalwe phansi njalo kuhanjwe emapholiseni kuyehlolwa ukuba ubuye njani njalo uhloliwe.

“Izakhamizi sazazisa ukuba zingagcini izihlobo ezivela kwamanye amazwe bengazi ukuthi zihloliwe kumbe hatshi. Nxa kukhona ongelamaphepha atshengisa ukuthi ulandele imilayo kaHulumende kumele inkokheli zikhangelisise ngalababantu.

“Khathesi ngikhuluma kanje ngisesililweni omuntu obhubhele eHarare ngakho uzabekwa khonale. Ngilapha nje ukuze ngibone ukuthi abantu ababuthani ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki,” kubika induna uMalisa

Uqhubekele phambili echaza ukuba bayazama ngazo zonke indlela ukuba imibiko nge-corona ifike ebantwini.

“Lapho engihamba khona ngingahlangana labantu ngiyamisa imota yami ngikhulumisane labo nge-corona njalo ngibakhuthaze ukuba bageze izandla zikhathi zonke,” kutsho uMalisa

UMthunywa uxhumane njalo lenduna uDumisani Ndondo weMbembesi ochaze ukuba bazama ngazo zonke indlela ukuba umphakathi uzivikele njalo uvikeleke.

“Siyenza konke okusemandleni ethu ukulandela izixwayiso ngomkhuhlane lo kukanti labo abangalandeli imithetho yakhona amapholisa ayangenela.

“Ngikhuthaza abantu ukuthi bahlale emakhaya ukuze kungamemetheki lumkhuhlane njalo abahamba emadolobheni besiya emsebenzini baziphathe kahle balandele izixwayiso njalo bame khatshana lakhatshana ukuze kungamemetheki i-corona,” kuveza uNdondo

Ekhuluma lentatheli induna uDaniel Mathema weMtshabezi uchaze ukuba bona basengozini ngoba bahlala duzane lemingcele yamanye amazwe.

“Thina sicela uHulumende angenele kanye lalaba abakhangela ngokweCovid-19 ekusabalaliseni ulwazi ngabantu abeqa imingcele okungekho emthethweni.

“Imibiko iyasilela ngikhuluma kanje kumele ngazise osobhuku kodwa angenelisi ngoba asivunyelwa ukuthi sihlangane. “Imali yokubatshayela bonke ngocingo ayikho. Uhulumende kenze ama-pamphlets alethwe emakhaya azafakwa ezindaweni ezitshiyeneyo ukuze ulwazi lufinyelele uzulu wonke,” kuphetha uMathema

Share This:

Sponsored Links