Uncategorized

Inina ebelidingwa litholakala liguqile engcwabeni

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Inina ebelidingwa litholakala liguqile engcwabeni

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

ZISELE zithithibele izakhamizi ebezisemalilweni koChireya, eGokwe kulandela ukunyamalala kwelinye inina ebelilele lamanye amanina endlini andubana litholakale seliguqile phezu kwengcwaba lomuntu osanda kubekwa.

Inina leli esigodle igama lalo litholakale phezu kwengcwaba likamakhelwane obekwe ngempelaviki lazotholakala liguqe engcwabeni lakhe phakathi kobusuku.
Ekhuluma lentatheli kaMthunywa umakhwelwane uMnumzana Bornface Nyokoto uthe kwenzakale inkemenkeme yendaba esililweni sakomakhelwane.
“Kube lensindabaphenduli esililweni sikamakhelwane abantu bangcwaba ekuseni, njengesigaba thina abantu kababuyeli emzini yabo mhlalokhu bayalala esililweni.

“Kuthe phakathi kobusuku elinye inina lavuka kwabanye omama layabonakala seliguqile phezu kwengcwaba lomufi.
“Lokhu kwethuse wonke umuntu obelapho besivame ukukuzwa nje kukhulunywa kuthwa kwenzakale kwezinye izigaba ezingomakhelwane kodwa lamuhla ngizibonele ngawami amehlo hatshi ukuzwa.
“Omunye owayesemlilweni wathi uthi mehlo suka wabona inina leli liphezu kwengcwaba kodwa kazange anakanele ukuthi kungabe kungumuntu abebelaye wacabangela ukuthi ngumufi.

Uthe ebona lowo muntu enganyikinyeki wasenyenyezela obeseduze laye lakanye laye wabona into efanayo okuyikho okwenza abantu bavusana basondela engcwabeni.
“Ekusondeleni kwethu injongo yayingeyokuyabona ukuthi kungabe kungumufi na, kodwa isimanga saba yikuthi sathi sifika sabona kungumakhelwane wethu ebesilaye, sabuzana ukuthi udingani lapha njalo lokuthi usuke skhathi bani phakathi kwabanye omama,” kutsho lumfakazi.
Kubikwa abadala bomuzi bathi bebona ukuthi sokulomsindo abaphathi besigaba bacela ukuthi kusale abekhaya abanye bonke babuyele basale bekhulumisana laye kwasekuvunyelwana ukuthi indaba le kumele iye enduneni.

Induna uChiya Chireya ibuzwa ngodaba lolu ithe solufikile edale layo njalo ikhangelele ukuthi luzothoniswa ngeSonto.
“Udaba lwenina elitholakale lisengcwabeni ebusuku selufikile enkundleni. Silukhulumile kancane kodwa sizaluhlafuna kabanzi ngeSonto.
“Njengomkhokheli kukhona amahemuhemu abehlala ekhulunywa ngenina leli kodwa njengabaphathi babantu njalo njengento engelabufakazi besingakutshayi indiva kodwa kulesi sehlakalo kuyadanisa kakhulu,” kuphetha induna.

Esinye njalo isakhamuzi esale ukuqanjwa ngebizo sithe:“Ebusuku mzwana womgcwabo abantu badla kwakwejiswa abanye balala ngoba abantu betshone bephethe umsebenzi omkhulu kakhulu sebediniwe.
“Abantu bonke sebesekhaya ngoba nxa sokusebusuku wonke umuntu uyabe esesegumeni ngoba phandle kweguma kungasavumi ukuhlaleka ngenxa yobunyama njalo kuyabe sokwesabeka.

“Abantu bonke sebethe gwaqa ngekhaya bonke sebelele kwenzakala isimanga esayethusa wonke umuntu silapha siphelelwe besikuzwela khatshana ukuthi kuyenzakala kodwa okwalamhla ngizibonele ngawami amehlo hatshi ukuzwa.
“Umakhelwane wethu abantu besebethegwaqa ngekhaya yena kwaba yisikhathi sokuphuma ukuba aye qala umsebenzi wakhe.
“Abantu ababelokhu besemlilweni sebesele belokhu bekhangele belokhu bewozela besemlilweni omunye wabo nxa ethi mehlo suka ekhangela emangcwabeni wabona kulomuntu ohleziyo lokhu kwamdabula wangakuzwisisisukuthi sokuhamba njani umufi angaba sevukile yini.

“Kwathi athule kodwa wabona umuntu elokhu eguqile yikho ukunyenyenzela obeseduzane laye lakanye laye wabona okufananayo lalokho okubonwe ngulowu omvusileyo.
“Yikho ukuvusa kwabo wonke umuntu sebesithi kukhanya engcwabeni akusamanga kuhle kulomuntu oguqileyo kabasakuzwisisi ukuba kuhamba njani kumbe umufi angabe sevukile.

“Abantu bahle bavumelana ukuba wonke umuntu ayekhona siyebona ukuba umufi angabe esoleni yena esefakwe endlini yakhe yokucina ukuba aphumule ekhona.
“lsimanga sathi sifika engcwabeni sabona ukuthi ngumakhelwane wethu ebesilaye egumeni enguye oseguqile engcwabeni sabuzana ukuba sebuye sikhathi bani bani njalo njani edingani .
“Abantu abadala sebebone lokhu bahle bathi abanye sonke sisuke kusale abadala yikho ukusuka kwethu kwadingwa abaphathi besigaba labadala baphatheka khonale kwaze kabayikhathi eside bekhonale kwaze kwasukwa sokule.

“Udaba lolu lwahle lwayabikwa edale enduneni kulandisa lumakhelwane.
“Lalamuhla abantu balokwesaba ngalokhu okwenziwa linina leli ngoba bahleli bezibuza ukuba inina leli lalidingani engcwabeni.
“Ngesikhathi belifica laliguqile nje lingenzi lutho kodwa mhlawumbe ikhona imithanithani elaliyihlelile. Abanye bazibuza ukuthi kungani lenza lokhu abanye abantu besakhangele vele akuzwakali, sesizayizwa ngemva kokucubungulwa kwayo edale indaba yakhona,” kuphetha lumakhelwane.

Share This:

Sponsored Links