Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

28 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba — Ezothando

Imbongi nguJ M Jubane

Isihloko senkondlo — Ngaliwe

LANXA indikimba esingayo lamhla isithi: “Ezothando”, inkondlo esiyicubungulayo yona ikhuluma ngothando njengento ebuhlungu kakhulu.

Uthando luyinjabulo kumbe luletha injabulo kodwa imbongi kumbe lo okukhulunywa ngaye lapha uphakathi kokudana ngoba waliwe.

Seyaliwe yilowo obemthanda kakhulu. Lawo mazwi okwaliwa afike ngogwalo lona olufike lwambikela lawo mazwi abuhlungu. Amazwi lawo abebuhlungu emoyeni wembongi ngoba edala umahluko.

Amazwi abuhlungu lawo abesithi: “Angisakufuni”. Ibe ingawalindele lawo mazwi imbongi ngoba itshengisa ukwethuka lapho isithi: “Ngathi,

Hawu sengaliwe/ Ngaliwe kambe ngoqotho/ Ungalile sithandwa ngisakuthanda/Ngikuthanda okungalinganiswe/ Kodwa hayi-bo ngaliwe.”

Ibingakulindele ukwaliwa imbongi yikho nje itshengisa ukungakholwa ekuqaleni ibuza ukuthi kambe yaliwe ngoqotho sibili.

Ibalemibuzo le lokungakholwa imbongi ngoba yona ibisasithathanda kakhulu isithandwa sayo. Ibingasithandi kodwa nje lesosithandwa kodwa okungaphezu kwakho konke okungalinganiswe. Lanxa kunjalo kuyazika engqondweni ikuzwisise imbongi ukuthi ngempela yaliwe.

Iqiniso lokuthi yaliwe sibili imbongi selingene lazika engqondweni yayo isivezwa imizwa yayo ebuhlungu enjengokuthi ithi kuthi kayikhale isililo esingela kuphela kodwa kungekho oyiduduzayo.

Isimanga yikuthi imbongi ikhala nje kakho lobhubhileyo kodwa ikhalela ithemba layo elilahliweyo. Ibilethemba elikhulu kusithandwa sayo esesiyalile kodwa usethola ukuthi lithemba elilahliweyo lelo abelalo ngoba nanku useyaliwe. Ubephakathi kothando olukhulu lesithandwa sakhe ethi ulezulu lomhlaba. Konke bekukuhle ithokoza imbongi. Isigqoko sesithandwa sayo besisihle, lapho esihambe khona kukuhle njalo iyagcizelela lokuthi sona qobo lwaso isithandwa sayo sihle.

Ibithande konke ngesithandwa sayo imbongi ngoba ithi konke okwesithandwa sayo bekukuhle. Ibithanda konke okwakosithandwa sayo kodwa iqiniso lamuhla yikuthi yaliwe. Isivuma imbongi ukuthi lanxa izinto zonke ngesithandwa sayo bezizinhle kodwa yaliwe. Okusobala kumbongi yikuthi yaliwe njalo akekho ongayiduduza. Iyavuma imbongi ukuthi ilahlekelwe, yaliwe njalo ilahliwe. Kayisalali lakulala ubuthongo ngoba yaliwe, ilala icabanga ubusuku bonke.

Kuyidanisile kakhulu ukwaliwa imbongi ngoba ithi ilahlekelwe yikho konke okusemhlabeni lanxa nje ilahlekelwe yisithandwa sayo sodwa zwi. Kayikalahli lonke ithemba ngoba sihlangana layo izama ukuncenga isithandwa sayo imbongi. Icela isithandwa sayo ukuthi sithobe umoya waso, sibuyise ithemba layo. Iyaphambili icela isithandwa sayo ukuthi kasibuyise ubuthongo bayo kanye lobuhle bomhlaba.

Okusobala lapha yikuthi nxa isithandwa sayo singavuma babuyisane zonke izinto zingabuyela kusimo sakuqala.

Ingalala ubuthongo obumnandi ibone lobuhle bomhlaba ngoba akulakuphila nxa isithandwa sayo singekho. Iphakathi kokudana okukhulu imbongi. Sizaqhubeka ngayo linkondlo kunsukwana ezizayo.

Share This:

Sponsored Links