Uncategorized

BATSHA OGOGO BEMBEMBESI . . . Babanjwa iganyavu ebusuku

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views
BATSHA OGOGO BEMBEMBESI . . . Babanjwa iganyavu ebusuku UNkosazana Molly Nzuzo loNkosazana Millia Moyo

uMthunywa

Ethel Ncube
SIQHUBEKELA phambili isigelekeqe esingaziwayo esidlisa izalukazi zeSojini kanye leGadadi eMbembesi inkobe ezilamatshe ngokuzingenela ebusuku sibadlwengula nanko phela sekuvele njalo ukuthi sesiphinde sangenela ezinye izalukazi ezintathu.

Isigelekeqe lesi kuzwakale ukuthi kuviki ephelileyo kanye langempelaviki siqhubekele phambili ngomkhuba waso lo lanxa amapholisa akule indawo esithi alokhu ethungatha umkhondo waso.

Intatheli ivakatshele izalukazi ezingenelwe yisigelekeqe lesi kuyonale iviki yaxoxisana lazo zaveza ukuthi ubuthongo kazisabuquthi ngitsho ebusuku.

Iphephandaba likazulu likhulumisane loNkosazana Millia Moyo (78) owangenelwa yisigebenga lesi elodadewabo oveze ukuba lokhu okwabehlelayo kwabahlukuluza kakhulu.

“Umuntu lo wafika wathi ungumntanami uCrispen ufuna ukungena alale emkulwini sayala ukuvula.

Wasekwatula ifasitela wangena phakathi wakhupha insimbi lengqamu wathi kafuni kuzwa ngitsho umsindo.

“Wathatha ingubo wavala udadewethu andubana amlaye ukuthi angavele ahlabe umkhosi uzamquma ikhanda. Wamvala ukuthi angaboni engidlwengula njalo ubuso bakhe wayezivalile kungakhanyi ukuthi ngubani. Ngesikhathi engihlukuluza wathi kafuni ngimthinte ngoba uzangibulala,” kubika uNkszn Moyo.

Uqhubekele phambili echaza ukuba bahlaba umkhosi bedinga usizo komakhelwane kodwa akekho loyedwa owavukayo ukuzobasiza.

“Umkhosi sawuhlaba lodadewethu kodwa akula ngitsho loyedwa owasincedayo. Ngikhonapha angikatholi usizo lokuthi ngiye esibhedlela njalo lamapholisa athi azabuya ezongithatha kodwa kakalugxobi ngitsho lapha ukuzobona lokusincedisa ukuthi siye esibhedlela.

“Amapholisa asazi ukuthi asincedisa njani njengabakhulileyo, bekumele babuye bazobona lensimbi le eyatshiywa yisigebengu lesi lapha. Intamo yami lokhu ibuhlungu ngoba wangihlaba ngayo engethusela esithi uzangiquma angibulale kodwa iNkosi yangenela kakhulu. Kambe ngivele ngizigugele nginje umuntu ebe engihlukuluza uyabe esithi ufunani.

“Abantu abaselabuntu sibili, umuntu lo uyisiqwabalanda, kamude ulengalo eziqatha njalo wayegqoke ibhulugwe elifitshane lesikipa evale ubuso. Wathi esuka esehamba wathi uzaphenduka njalo kakaqalisi eGadadi usesekhona, ufuna ukuyiqeda yonke,” kulandisa uNkszn Moyo.

Esinye njalo isalukazi esahlukuluzwayo uNkosazana Molly Nzuzo uchaze ukuba abafana abancane babathwalise nzima.

“Uyazi okungabafana lokhu okusidlwengulayo kufuna ukubanjwa kuvalelwe. Mina ngangizilalele phakathi kobusuku ngezwa umuntu esengenile endlini salwisana efuna ukungidlwengula sathatha phose ihola sisilwa kwaba yinhlanhla ngoba wayengelasikhali mhlawumbe wayezangigwaza.

“Wangidlepha ngasala ngingokunye ngaze ngaphelelwa ngamandla wasengibamba iganyavu. Ngangilwisa ukuthi ngimbone kodwa kwehlula ngoba wayezivale ngekepesi ubuso egqoke ibhulugwe eliyikhakhi lesikipa esimnyama. Isigelekeqe lesi sifitshane njalo siyisiqwabalanda. Sesithwele nzima sivele sizikhulele singaka kumbe uthi ogogo zintombi nto, yizo azifunayo kodwa uyaganga sibili,” kubika uNkszn Nzuzo.

Esinye isakhamuzi esikhulume lentatheli esiziveze ngokuthi nguMaDube sichaze ukuba umuntu lo bangabe bekhona abamaziyo ukuthi ngubani.

“Umfana lo usethwalise nzima ogogo bethu ngento yakhe yokubangenela ebusuku. Okubuhlungu yikuthi kukhona abakwaziyo ukuthi ngubani kodwa bayafihla ukuthi abanjwe. Kutshaqisa umzimba lokhu ngoba ulimaza impilo zabantu abadala. Kugogo uyabe esithi ufunani kodwa.

“Umuntu lo kahlali egangeni, uhlala ngakibo njalo uyakwazi konke ngempilo zabantu, ukuthi ubani uhlala ngaphi njalo lobani. Lapho okulamadoda khona kakaze angene njalo engakuzwa utshaya ucingo uhle acele ezinyaweni,” kubika uNkszn Dube.

Intatheli ikhulumisane losobhuku weSonjini uMnumzana Thobile Nombembe ochaze ukuba kukhona abakwenzayo ukuthi isigangi lesi sibanjwe.

“Kukhona imizamo esiyizamayo ukuthi umetheswacala lo abanjwe kodwa ngeke sithi bhadla ebantwini ukuthi silamacebo bani,” kubika uSobhuku uNombembe.

Imizamo yokuxhumana lesikhulumi samapholisa eMatabeleland North uChief Inspector Simphiwe Makonese yehlule ngoba ucingo lungadojwa.

Share This:

Sponsored Links