Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views
Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

uMthunywa

Silo C Dube kugwalo
KUVIKI ephelileyo sitshiye uMveti, omunye walabo ababona ngemikhuhlane yezifuyo efika epulazini laboNkosi ngoba inkukhu zabo zazitshengisa ukugula. UNkosi wayetshengise ukuthembela kakhulu kuchena lelo ayebone unina elinathisa inkukhu zakhe zisila. Wayengazake akubone ukuthi inkukhu ziyahlatshwa amajekiseni.

Esebuze kuTshili ukuthi yini uMveti, uNkosi wezwa ukuthi ngudokotela wezifuyo. Wafika wazihlola-ke lezo nkukhu uMveti wabazisa ukuthi benze kuhle ukuthi bambize masinyane. Wabazisa ukuthi nxa uphuzelwa lowomkhuhlane uba yingozi embi kakhulu. Uzitshaya uzibhuqe zonke inkukhu. Uthi wamangala uNkosi ebona uMveti ezijuja amajekiseni inkukhu. Uyavuma uNkosi ukuthi wasebenza umuthi kadokotela. Akuzange kufe leyodwa inkukhu.

Uyavuma uNkosi ukuthi lamhla usefunde omunye umuthi onathiswa inkukhu ezigulayo. Liphikankani uNkosi ngoba lanxa evuma ukuthi umuthi kadokotela usebenzile uthi kodwa ichena lalo ulazi liselapha. Uthi nxa esefuya ezakhe, zingagula kuzakuba ngcono aphithikeze zombili indlela zokwelapha. Uthi kambuzanga uTshili ukuthi yena wayekubona njani lokho. Wayesekwazi phela ukuthi yena wayegijimisa isiLungu sodwa ekwelapheni izifuyo ezigulayo.

Umnyaka wesibili ususiyaphela elapha epulazini, uNkosi, uthi umsebenzi wenkukhu wawusumngene egazini.

Wayethi nxa efika ekuseni ahlole izibaya zonke. Uveza okwenye ebesingakwazi lapha uNkosi. Uthi ukubala amanani aphezulu kakwazi. Izinto ezinengi uthi uzibala ngamehlo. Wayezibala njalo inkukhu abone ukuthi zizonke kumbe hatshi. Kulento eyamkhathazayo phakathi kwakho konke lokhu uNkosi. Uthi akula owamtshela ukuthi wayezaqeda nini ukufunda epulazini.

Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa efunda akwazi ukuthi uzaqeda. Uthi basebekhohliwe ukuthi ufuna isithupha. Esikolo siyakhumbula wayesiphiwe isithupha. Ngenye imini uNkosi uthi wakhuluma loTshili ngezinto ezazimkhathaza. Wambuza uTshili ukuthi wayezamupha nini isithupha somsebenzi ayewenza?

Kwamethusa lokho uTshili waze wabuza ukuthi kwasekutheni bona babewubuka umsebenzi wakhe uNkosi?

UNkosi waphendula ngokuthi wayesewufundile umsebenzi wenkukhu wayesefuna ukuyaqala elakhe ibhizimusi ekhaya. UTshili wazama ukumxwayisa uNkosi ukuthi akulula ukuqhuba umsebenzi onjalo eyedwa.

Amakhanda amabili ayabonisana. UNkosi waphendula lokho ngokuthi wayezancedisana lonina. UTshili wayaphambili emtshela ukuthi kwakungelasithupha ayezasithola lapho. Waqhubekela phambili ethi nxa uNkosi wayengasafuni ukusebenza wayezabikela uMphathi amdedele azihambele.

Waqhubekela phambili uTshili emtshela uNkosi ukuthi wayesefuna ukuba luhlupho kodwa wathi wayezabikela uMphathi, ubaba uKhuphe ezwe ukuba yena wayesithini. Uthi waphuma edanile uNkosi ebona uTshili engongafuniyo lesithupha sakhe. Yeza impendulo ivela kuMphathi imazisa ukuthi wayezasithola isithupha sakhe ekupheleni komnyaka. Kwakuzindaba ezimnandi azizwa zivela kuMphathi uKhuphe.

Okunye okwathunyelwa ngoTshili kwakuyikuthi uMphathi uKhuphe wayesekhulume labakhulu bomsebenzi eHarare, bavuma ukuthi nxa ethanda, bamqatshe abe ngesinye sezisebenzi zalapho ngomnyaka ozayo.

UTshili wamtshela ukuthi bawuthanda umsebenzi wakhe uNkosi njalo basebefuna ancedisane laye uTshili ukufundisa abanye ngokufuywa kwenkukhu. Wavuma uNkosi ukuthi uyawuthanda ukusebenza kodwa wayezaqala abuze abadala. Njengomntwana wonke uNkosi kwakumele aqale abuze abazali.

Share This:

Sponsored Links