Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views

uMthunywa

Silo C Dube kugwalo

UMNTWANA kaKhumalo loMaNdlovu ubonwa ngabantu abanengi. Khumbulani bafundi ukuthi ekuqaleni wayefihliwe ngekhaya kungelamuntu owangaphandle owayemele azi ngaye. Labantwana balapha ekhaya oSikholiwe kwakungamelanga bakhulume ngaye. UMaNdlovu laye wahle wamiswa nguKhumalo ukuthi angayi enkonzweni lanxa wayelesifiso uMaNdlovu ukuthi ahambe lomntwana ecaweni.

UKhumalo waqala engamthakazeleli uNkosi ngobugoga bakhe efisa lokuthi aluba uyedluliswa. Konke okungapheliyo kuthiwa kuyahlola. Kwaphela ukungabonwa kukaNkosi lapho sekufike izithunywa zebandla ukuthi zizobuza ukuthi kungani imuli kaKhumalo ingasafiki enkonzweni? Yizo lezo zithunywa ezabhoboza ithumba lokuthi ababonwa nje ecaweni abakoKhumalo ngoba kwazalwa umntwana oyisilima. Lanxa uKhumalo waqala ezama ukuvika ngokuthi babebambekile uMaNdlovu wahle wayitshaya ekhaleni indaba yokuthi umntwana nguye owayebayangisa.

Sezibuyile izithunywa zebandla bavuma ukuphindela ecaweni abakoKhumalo njalo bacela ukuthi umntwana, uNkosi, abhabhathizwe. Ibandla lakuvuma lokho layakwazisa umfundisi walo uNyathi owayehlala eGwelo (Gweru). Umfundisi uNyathi wavuma ukuba uzakuza azobhabhathiza indodana kaKhumalo uNkosi ngeviki yesibili ngemva kokuzwa lolo nxuso. Weza waphehlelela uNkosi umfundisi uNyathi. UKhumalo nguye owaphendulela umntwana imibuzo eyayibuzwa ngumfundisi.

Njengenjwayelo imibuzo eyabuzwa uNkosi iphendulwa nguyise uKhumalo yayimi kanje: “Nkosiphile, uyamamukela na uJesu Krestu njengoMsindisi wakho owakufela esiphambanweni?” Waphendula uKhumalo ephendulela uNkosi ethi uyakwamukela. “Uyafuna na ukubhabhathizwa egameni leNkosi yethu uJesu Krestu?” Waphendula ethi uyafuna uKhumalo. Waqhubekela phambili umfundisi ebhabhathiza umntwana egameni likaYise, leleNdodana lelikaMoya oNgcwele.”

UMaNdlovu wakuthakazelela lokho ngoba uthi wayeselikholwa elingabuzwayo umntanakhe esengafa ayeqoqoda emasangweni egolide asezulwini amvulele uPhethiro kungamangalisi. Sekuphelile ukubhabhathiza kwaphunywa ecaweni kwayiwa ngekhaya njengokucela kwemuli kaKhumalo. Kwadliwa kwachithekwa, kuqala ngomfundisi lamagosa ebandla. Kwasala ababalisi besikolo ababesebenza loKhumalo.

UMaNdlovu uthi bathi sebevalelisa ababalisi bababonga kakhulu besitsho ukuba ngempela ukwanda kwaliwa ngabahamba ebusuku.

Lesi yisaga esitsho ukuthi abantu ngobunengi babo bayancedana ngalokho bazondwa ngahamba ebusuku, abathakathi phela. Yibo abangafuni ukuthi abantu bande. UNkomo wodumo owayehlala engonyeyayo ekhuluma kubi langemuli kaKhumalo ngalokho ayekuzwa ngezitha zikaKhumalo laye wayekhona kulowo mkhosi wombhabhathizo lukaNkosi, umntwana oyisilima wakoKhumalo. Wayekhangele konke okwakusenzakala lapho.

Kuthiwa uNkomo sebesuka koKhumalo sekunqunda amehlo, yena loDube bahambela emuva ukuze bathole ixetsha lokuxoxa bengaphazanyiswa ngabanye. UNkomo ubuza uMzamo Dube lo ababengabangane ukuthi uthini ngamanga kaMaKhuphe? Siyakhumbula ukuthi uNkomo wayetshelwe ngoMaKhuphe izalukazi ezabelethisa uMaNdlovu ukuthi kwakuzelwe umntwana oyisilima olengqondo ezingaphelelanga koKhumalo.

UDube wabuyela emazwini akhe akuqala etshela uNkomo ukuthi kasilimuke isalukazi sakhe leso ngoba silamanga.

Lalamuhla uDube besuka kumbhabhathizo ulokhu ekholwa ukuthi izalukazi lezo zazilamanga. UNkomo ubuhlungu ngempendulo kaDube aze athi kumbe amehlo akhe kasabonisisi okutsho ukuthi asefuna amangilazi. UDube uyabuza uNkomo ukuthi manje ukubonile yini okuyinyamazana okulekhanda elingaka, lamehlo athe khoxo ekhakhayini?

UNkomo yena uthi lanxa kungasabanga njalo kodwa angithi uzibonele ukuthi akujayeleki okungumntwana lokhuyana. Wathi usesitsho lasibi sokudla uginya nzima nxa kuhlezi phambi kwakho. UNkomo uqhubeka esithi kutsho ukuthi kuzalwa kwakungakhangeleki njengokutsho kukaMaKhuphe. Sekusobala ukuthi

oMaKhuphe babengasigcinanga isithembiso ababesenze loKhumalo ukuthi bengatsheli abantu ngomntwana ozelwe yisilima.

Khumbulani bafundi ukuthi uKhumalo wayebabhadele isivalamlomo ngalokho. Sizayisusa lapha lindaba kuviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links