Asithuthukiseni ulimi lwethu

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views

uMthunywa

SIYAQHUBEKA ngokuqakatheka kwemibhalo engalotshwanga okuyindlela yokuqhubekisela phambili imbali kanye lophawu lolimi lweSiNdebele.Kesikhangele imibhalo engalotshwanga kabanzi.

Izinganekwane: abanye bazibiza ngelithi ingano, insomi, insimu. Izinganekwane lezi yizindatshana ezethiwa ngobungcitshi obukhulu ukuze zikholeke kulabo abalaleleyo.

Lanxa inganekwane zingasizo zeqiniso ziyindlela yokubumba izifundo ezithile zibuye njalo zilondoloze amasiko lembali yesizwe. Okunye njalo okuqakathekileyo yikuthi sinanzelele ukuthi inganekwane lezi zadabuka lomuntu njalo zingaye umuntu lo, izifundo ezaziphuma zijonge umuntu, izixwayiso eziphumayo zijonge umuntu njalo.

Izinganekwane yona-ke ixoxwa ngohlobo lokwethiwa. Sinanzelela ukuthi inyamazana yizo ezazisetshenziswa kakhulu njengabalingiswa kunganekwane ezitshiyeneyo, kwakusenza lalokho okuxoxwayo kuzwisiseke lula kulabo abalaleleyo ikakhulu besazi inyamazana kanye lokuziphatha kwalezo nyamazana ngokomdabuko.

Inganekwane ziyindlela yokuzilibazisa njalo zingumdlalo ikakhulu ebantwaneni, yindlela yokuchitha isizungu bezilibazisa bechitha isikhathi. Kuyamangalisa kakhulu ukunanzelela indlela yokugcina inganekwane zonke lezi ekhanda ingekho enye indlela yokuzigcina, okuyisipho esikhulu esingasajayelekanga kulezi nsuku kuzizukulwane zakulezi nsuku.Zazitshiyelwana-ke inganekwane lezi ngendlela yokwethiwa ngezizukulwane ngezizukulwane. Isizukulwane laso sasidlulisela kwesinye njalo kuqhubekela phambili.

Isizukulwane ngesizukulwane sithola okuthile ngenkolo zesizwe kuzo inganekwane lezi.

Share This:

Sponsored Links