Asithuthukiseni ulimi lwethu

24 May, 2018 - 00:05 0 Views

uMthunywa

SIYAQHUBEKA ngokukhangela imibhalo yethu engalotshwanga ngendlela yokuveza ukuthi layo ilokhu iqakathekile empilweni zethu, ngokunjalo kudingeka siyiphathe kuhle, sibuye njalo siyilondoloze ngobunono obukhulu ukuze ingatshabalali. Siyananzelela ukubakhona kwempucuko le esikhona phakathi kwethu kodwa kasikhangelelanga ukuthi impucuko le yezethekinoloji ilulaze isisindo semibhalo engalotshwanga.

Ukuqakatheka kwemibhalo engalotshwanga

— Imibhalo engalotshwanga iyindlela yokufundisa ngamasiko ethu kanye lemikhuba yabantu, abantu abansundu okuyiyo indlela yabo ababephila ngayo beqhuba imikhuba etshiyeneyo.

— Imibhalo engalotshwanga yayiyindlela njalo yokuthiba, kanye lokukhuza uzulu ezintweni ezithile.

— Yindlela yokuzikholisisa, abantu bayazikholisela lapho kuhlatshelwa, bakholise njalo ukulalela inganekwane ezitshiyeneyo bazihlekele bejabula beqhuba isikhathi.

— Yindlela yokufunda kanye lokuthola ulwazi. Zinengi izifundo ezivelayo ikakhulu lapho sinanzelela inganekwane, abantwana babethola izifundo ezithile bexwayiswa ukuthi bangenzi izenzo ezithile beboniswa lezilandela muva ezazingathi zibehlele nxa sebethe bazithola bephakathi kwalezo zenzo. Babefunda njalo ngokwenziwa kwezinto ezithile, lapho kuqhubeka ingxoxo ezifundisayo phakathi kwemibhalo engalotshwanga.

— Zinothisa ulimi, imibhalo engalotshwanga iqukethe ulimi oluhlabusayo okwamagama abantwana kanye labatsha balakho ukucaphuna incezu zenkulumo ezitshiyeneyo labo bayenandisa ulimi lwabo sebebodwa kuzigaba zolimi ezehlukeneyo.

— Imibhalo engalotshwanga iyimifanekiso kumbe isibuko sempilo kukhangelwa ukuhlala kwamaNdebele, kulapho esifunda konke ngokuphila kwabo lokuthi vele bangabantu abanjani.

Share This:

Sponsored Links