Asithuthukiseni ulimi lwethu

18 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

NGEVIKI edluleyo sixoxisane ngamazilo lendima ebanzi ayeyidlala ekulimukiseni abasakhulayo. Ingozi ezinengi zazinqatshelwa ngokulandela amazilo la. Kulezinsuku intsha yalamuhla isisenza kanye lokho okunqatshelwayo yikho nje lengozi zakhona zingasapheli.

Nansi ingcazelo obungaphuma lazo ngamazilo eviki edluleyo:

1. Ungahlala endleleni uzamila amathumbu.

Lapha kwakuyindlela yokukhuza kusenqatshelwa ukuthi umntwana ulakho ukugxotshwa yimota kumbe anyathelwe yinqola lapho ehlezi endleleni.

2. Ungahlala emnyango awusoze ukhule.

Emnyango lapha ulakho ukugwenxa ophumayo ngesinye isikhathi odlulayo ethwele okungabayingozi njengamanzi atshisayo kudaleke inkemenkeme yendaba.

3. Uchago lungaphuphumela eziko inkomo zizadabuka umbele.

Yindlela yokwenqabela ukutsha kwabantwana ngakho bananzelele uchago lungaze luphuphume luchitheke. Kanye nje lokugcina uchago lolu kanti lungaphelela eziko olunye luzavela ngaphi nxa sekusengiwe ngalolosuku.

4. Ungeqa umlilo uzachema igazi.

Lapha kukhuzwa abantwana ukuthi lapho eseqa angawela emlilweni atshe.

5. Ungadla ukhuluma uzahlanya.

Ukuhitshwa yikudla kubuhlungu okumangalisayo ngakho nxa umntwana esidla ngapha ekhuluma ulakho ukuthi ahitshwe.

6. Ungadlela ebunyameni uzakuba lomnyama.

Ebunyameni zinengi izinanakazana eziphaphayo ezingasuke zingene ekudleni kwabantwana kumbe emlonyeni lapho ekhamisile.

7. Ungadla ngengqamu uzahlatshwa yisihlabo.

Ulakho ukuzihlaba ulimi kumbe uzilimaze umlomo okwesabekayo, kwakusenqatshelwa lokhu.

8. Ungahamba nyovane uzafinyela engigeni

Kwakusenqatshelwa ingozi yokuthuzana lolutho ongaluboniyo ngemva kwakho.

Buzanani bafundi ngamanye amazilo liphana lengcazelo yakhona. Ufundani?

Share This:

Sponsored Links