Asithuthukiseni ulimi lwethu

14 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

SIYAQHUBEKA sixoxisana ngolimi lwethu, sikhangela okwehlukeneyo sikubiza ngendlela eqondileyo ngolimi oluyilo njalo.

Kunengi okwenzakalayo ezintweni ezithile esiphila lazo, lezo zehlakalo zilendlela eqondileyo ezibizwa ngayo njengokuthi ukuphuma kwezitshakala zomumbu yikutshakaza, akuphe amangama akhoma izinto ezithile kulokhu okulandelayo.

Kuyini lokhu:

1. Igazi eliphekiweyo eselilungele ukudliwa?

2. Imfe eyahlutshwa yachaywa ukuze yome?

3. Insimu endala engasalinywayo?

4. Ukusenga inkomo ingehlisanga?

5. Intombi eseyake yazala?

6. Umuntu ogada isambane?

7. Izingane ezizelwe zambili sikhathi sinye?

8. Amazinyane azelwe amabili sikhathi sinye?

9. Ukhezo lokubhemisa igwayi?

10. Umuntu onuka abathakathi?

11. Umuntu owelapha abagulayo?

12. Umuntu otshaya amathambo ukuze aveze imfihlo?

13. Inkanyezi ephuma sekuzakusa?

14. Amagcobo enziwe ngamafutha ochago?

15. Ukukhala kwenkomo enduma engathenwanga?

16. Ukukhala kwenkomo ensikazi elenkonyane?

17. Isigubhu sokugcinela amagcobo enziwe ngochago?

18. Amangqongqo amancane amnyama loba amhlophe andise ukugqizwa zinyanga?

Share This:

Sponsored Links