Uncategorized

Amaluba avutha amalangabi. . . ‘Siwathelela asendlini ka-6 ngochago lweGoli’

27 Dec, 2018 - 00:12 0 Views
Amaluba avutha amalangabi. . . ‘Siwathelela asendlini ka-6 ngochago lweGoli’

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
KULONTOMBAZANA ovela eGokwe osebenza kwenye indlu oveze udaba oluhlasimulisa umzimba nanko phela uthi utheleliswa amaluba ngochago njalo nxa esenza lokhu ayabe evutha amalangabi.

Untombazana lo osebenza eDomboramwari e-Epworth eHarare uthi abaqhatshi bakhe yibo abanikazi bamaluba la awathelelayo.

Untombazana lo osebaleke emsebenzini ngenxa yalokhu akwenziswayo uthi uthelela amaluba asendlini laphandle kathathu ebusuku.

Kulesinye isisebenzi esilijaha atshintshana laso ukuthelela amaluba la emini. Zonke izikhathi nxa kuthelelwa amaluba la nguntombazana lo, uthi ayavutha amalangabi. Kukanti nxa ethelelwa yisisebenzi esilijaha emini aba bomvu gebhu angathi athelwe igazi.

Untombazana lo, esimethe igama lokuthi Sithembeni (16), uvela ngaphansi kwenduna uJiri eGokwe.

USithembeni uthe wacelwa ngelinye inina avela lalo ekhaya eGokwe lisithi lifuna azosebenza endlini kanye lokumkhangelela abantwana kodwa lwamtshaya lwameqa uvalo esebona umsebenzi wakhe kungowokuthelela amaluba ngochago ebusuku kuphela.

“Ngingakaqalisi umsebenzi ngatshelwa ukuthi kumele ngibe ngithelela amaluba wonke ngochago. Amaluba la aphakathi kwemigqomo endlini kanye laphandle. Ngenza lokhu nsukuzonke kodwa khathesi sokungehlula,” utshonjalo uSithembeni.

Ungezelele esithi, “Ngatshengiswa uchago oluphakathi kwamambodlela amancane olunengi oluhlala phakathi kwewadilobhu yabaqhatshi bami. Uchago lolu yilo engilusebenzisa ukuthelela amaluba.

“Mina ngitheleliswa amaluba la ebusuku kuphela; kathathu ngehola lika-10 ngilinde mbijana, ngiphinde ngiyethelela phakathi kwamabili ngibe sengisiyathelela okokucina ngehola lesibili ekuseni.

“Kangivunyelwa ukulala, ngingavele ngiqalise ukuthelela ngize ngiqede, okutsho ukuthi isikhathi sami sokulala sifitshane.” Kubikwa uchago olusetshenziswa ukuthelela amaluba la luthengwa kweleSouth Africa njalo inina leli lihamba kabili ngenyanga khonale kukanti kwezinye izikhathi uyaphathisa abangane bakhe.

“Okungimangalisayo yikuthi nxa ngithelela amaluba la wonke ayavutha amalangabi acitshe ngingaqeda ukuthelela. Umlilo lo kawungitshisi njalo kawukhanyisi okwenza umlilo lanxa uyabe ungathi ngowamakhandlela.”

Uthe usezimisele ukubaleka endlini le. Kubikwa emini amaluba la athelelwa ngochago ngumfanyana womngane wenina leli yena osebenza esuka ngakibo eEpworth.

“Umfana lo ufika ngehola lika-8 ekuseni athathe uchago kuwadilobhu aqalise ukuthelela ngehola lika-10 ekuseni, ahlale alinde ukuthelela ngo-12 emini enkulu aqede ngehola lika-2 ngemva kwemini.

“Okunye okungikhathazayo yikuthi lanxa amaluba la ehlukene wonke aba bomvu gebhu engathelelwa,” kutsho uSithembeni.

Uthe uchago lolu yibo abaluvulayo nxa sebethelela. Imbodlela eyodwa ithelela iluba linye njalo amaluba la ayedlula amatshumi amabili.

Uthe okunye okumkhathazayo yikuthi wayelala labantwana bomqhatshi wakhe ababili kodwa nsukuzonke inina leli lalivuka limile lize endlini yabo kodwa isivalo sikhiywe phakathi.

“Inina leli liyasebenza kodwa lalivuka ekuseni limile libhunyumunyu endlini yethu lize lisuke selisiyageza.

Ngangimbona njalo eqakeza izandla kwelinye ikamelo.

Intatheli ikhulumisane lonina kaSithembeni yena oseGokwe ovumileyo uhlupho indodakazi yakhe ephakathi kwalo wathi ufuna aphenduke ekhaya.

Kubikwa uSithembeni esesekibo eGokwe omalumakhe babezama ukumnathisa igazi lembuzi.

“Ngivele ngilomnyama ngoba omalume babezama ukunginathisa igazi eliluhlaza elembuzi besithi yisintu kodwa mina ngangikwala lokhu. Intatheli yehlulekile ukuyafika lapho obekusebenza khona intombazana le ngoba isesaba ukubuyela.

Share This:

Sponsored Links