Ake sikhumbuzane

22 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Ake sikhumbuzane uhlelo

uMthunywa

Ukuphinda umphehlo kungxenye zohlelo LwesiNdebele

Ke sibuyele emuva kancane siphinde ezinye incezu zenkulumo sincede abafundi asebeseduze lokubhala imihloliso yokuphetha isigaba sesine kumfundo yaphezulu.

Yini uSobizo? Nxa sichaza uSobizo sikhuluma ngebizo lesabizwana. Ngalokho-ke uSobizo nguyise webizo lesabizwana.

Ibizo lona sithi ligama lanoma yinto ekhona ebonakalayo ephathekayo kanye lalokho esingakuboniyo ngamehlo lesingakwazi ukukuthinta ngezandla zethu, kodwa esaziyo ubukhona bayo. Izibonelo: inja, umfana, ilitshe, ukukhanya, umoya.

Imihlobo yamabizo — Silemihlobo eminengana yamabizo esiNdebeleni njengalezi ezilandelayo: Amabizomuntu — umbalisi, umculi, umfundisi, umtshayeli njalonjalo. Amabizonto — umthungo, isifundo, uhambo njalonjalo.

Amabizoqho — amagama ngqo abantu kumbe izibongo kanye lamagama ezinto zemvelo. La amabizo atholakala ezigabeni 1 (a) lo 2 (a) Izibonelo: uNomusa, uNkomo njalonjalo. Amabizo qoqa – umhlambi, ibutho. 

Amabizomvama ngesiZulu — la kehlukanisi bulili — isilisa lesifazane. Izibonelo: inkomo, inkukhu, umuntu, inja njalonjalo.

Amabizombaxa — la amabizoqho asebenzisa izakhi u “No” omele- unina, u “So” omele uyise kanye lo “Ma” lo “Ka” omele umntwana “Ka”

Izibonelo: uNomusa — unina + umusa — u + No + (u)musa > uNomusa. uSomandla — uyise + amandla – u + So + (a) mandla — uSomandla.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds