Uncategorized

Abazali baxotsha umbalisi ‘oli-satanist’ esikolo

14 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Abazali baxotsha umbalisi ‘oli-satanist’ esikolo

uMthunywa

Musa Janga lo Thokozile Mbedzi

KUDABA olusabhayikopo yeNigeria kulombalisi obeseqhatshwe esikolo seManama Primary kuwadi 17 esigabeni seGohole othe esiyaqala umsebenzi abazali akade besemhlanganweni bamxotsha njengenja ngoba becabangela ukuthi ulemimoya engalunganga eye satanism.

Umbalisi lo ovezwe ngokuthi ngu Nkosazana Jacqueline Chikete uxotshwe kulesisikolo ngoMvulo kuyonale iviki ngemva kokuba abazali bevumelane ukuthi axotshwe nanko phela ubevele eseke waxotshwa kwezinye izikolo ezimbili esabelweni lesi.

Iphephandaba likazulu lizwe ukuthi abazali bakulindawo bathe besizwa udletshana lokuthi sokulombalisi olemimoya engayisiyo baqala ukwekelisa abantwana ukuya esikolo. 

Esinye isakhamuzi esilomntwana ofunda lapho esingeke  sivezwe ngegama sibike ukuthi abazali bezwa amahemuhemu okuthi uNkszn Chikete ulethwa kwesabo isikolo nje ngoba exotshwe eLumene Primary School ngenxa yezigigaba ezasezisenzakala kubafundi ezingazwisisekiyo. 

Ngokutsho kwabasiki bebunda kubikwa abafundi beLumene Primary babephonguku qaleka ngendlela engazwisekiyo abanye begula.  

“Umbalisi lo ulethwe lapha ngoLwesithathu olwedluleyo ngesikhathi efika abazali babelomhlangano wabo womnyaka lapho abahle baqala khona ukukhonona ngombalisi lo. 

“Kuthe ngoMvulo benza omunye umhlangano injongo kuyikuhlafuna udaba lokuthi umbalisi lo asuswe esikolo ngoba ngaphandle kwalokhu isikolo sizasala singelabafundi,” kutsho isakhamuzi lesi. 

UMthunywa uzwe ukuba kumhlangano wangoMvulo kwakulomphurofethi owathi kukhona okutshaya amanzi ngombalisi lo wengezelela ngokuthi indandatho esemunweni wakhe ingaba ngeyesifungo semimoya emibi.   

“Phakathi kwabazali ababesemhlanganweni wangoMvulo kulomunye ongumphurofethi owaveza ukuthi uboniswa ukuthi indandatho egqokwe ngumbalisi lo ithwele okukhulu.

“Umzali lo waphinda wambuza uNkszn Chikete ngayo wazivumela yedwa ukuthi yindandatho yakhe yesifungo asenzayo kwasokuvunyelwana ukuthi iyetshiswa. 

“Ukuvuma kwakhe lokhu kwenza abazali bahle bathukuthela ngamandla bamdonsa bayathwala impahla zakhe bayamtshiya esilindweni samabhasi. 

“Thina njengabazali safonela abemahofisini aphezulu ukuthi asimfuni lowombalisikazi kodwa bona bathi ngeke bamxotshe kungelancwadi ebhalwe phansi,” kuveza umzali lo.

UMthunywa uzwe ukuthi ngoLwesine ngeviki ephelileyo abazali balovisa abantwana esikolo betshengisela ukuthi umbalisikazi lo kabamfuni esikolo sabo.

“NgoLwesihlanu phakathi kwesikolo sonke kwahamba abantwana abangu-25 kuphela kuthe ngoMvulo abazali babuyela esikolo yikho lapho abafika badudula umbalisikazi lo, lalamhlanje kakho esikolo,” kuchaza umfakazi lo.

UMqondisi wezemfundo esabelweni seMatabeleland South uMnumzana Elfias Masukume ebuzwa ngodaba lolu uthe alukafiki ngendlela eqondileyo ewofisini yakhe ngakho lungabe lulokhu lukuDistrict School Inspector.

“Udaba lombalisi osuswe ngabazali alukafiki ewofisini yami ngendlela eqondileyo ngakho lungabe lulokhu lusemawofisini eDistrict,” kuphetha uMnu Masukume.

Share This:

Sponsored Links