Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

14 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

uMthunywa

UGWALO lwethu saluphetha ngeviki edluleyo, satshiya ilizwe labaNsundu seliphakathi kukaZibuse. Ingqobe zasezisele kuye umuntu onsundu ukuthi kuyini okwasekumele akwenze, ngokuqhubela phambili ingqubela phambili yesizwe sabo kanye lentuthuko yabo.

Akwaziwa-ke ukuthi umbuso wabelungu wawuzabadela na ubatshiye bephakathi kokukhululeka kumbe wawuzabuya njalo ubaphendukele.

Sizathi ukukhangela abalingiswa bogwalo lwethu, siqala ngokunanzelela abalingiswa abamqoka. Labo esingathi thina yibo ababambe ugwalo, yibo njalo abaphethe indikimba emqoka yogwalo lwethu. Umlingiswa wethu wokuqala:

UMzilakawulandelwa, silandela ibizo lakhe lempini ayelisebenzisa, elithi Umzilakawulandelwa, kutsho ukuthi indoda le lapho eyayihamba khona lapho eyayidlula khona kwakusiba nzima ukuthi alandelwe.

Wayethi angacatsha kubenzima njalo lokuthi bamvumbulule. Simbona edlula phakathi kwamahlathi, evika inyamazana zonke zeganga ezesabekayo, wayedlula phakathi kwazo, wayechapha imifula emnyama phakathi komnyama odla impisi, simbona ephuma engosindileyo.

Kubanzima, kucitshe lomkhondo walapha ayabedlule khona yikho nje okuchazwa libizo lakhe elithi Mzilakawulandelwa. Sibona beqala ukuyahlasela bedlula phakathi kwehlathi elalivitshe lathi ngci ngezihlahla zameva, phansi lapha ihlathi lalivitshe ngci ngezihlahla zameva kodwa sibabona bekhuphukela ngale kwemifula.

Share This:

Sponsored Links