Ukuhluzwa kwengwalo

09 May, 2024 - 00:05 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo books

uMthunywa

Ugwalo: Emfuleni wezinyembezi Olwalotshwa ngu Ezekiel SK Hleza
ibhalwe ngu Ophezulu Stinta

Silokhu siphakathi kwesahluko sesithathu. Ngeviki edluleyo sitshiye uMaMoyo efikelwa zindaba ezimnandi okwamagama ezithi kwakumele bake bayevakatshela enkantolo bengumdeni bayebona ubaba womuzi.

Imideni yomibili yenza amalungiselelo okuyavakatshela eWha wha, uhambo lolu ke lwalungiselelelwa kanye izikolo sezivaliwe. Kwakuyisikhathi esihle kakhulu emulini lapha. UDelimpilo-ke wathunywa ngokuphuthuma waqonda khona emavinkilini akoMakhomba ayiwo amavinkili amakhulu endaweni yeGwanda lapha.

UMakhomba lo kwakulisotsha lakudala kanti njalo-ke lendaba zempi zazibuzwa kuye. Kulamahemuhemu endaba, lapho okuzwakala kuthiwa abantwana baboMalandu kukhulu ababekupheka ngaphetsheya kwemifula khonale kweleZambia lapho ababezwakalela khona, kuthiwa babeyefundela ezempi.

USibanda loDube kwakuludaba ababengaluginyeli mathe-ke lolu baze babuzane ngelithi kambe lezo zifundo zempi ababeziqala babezaqonda ngaphi lazo bafike ngaphi abelungu bengabathintithanga baphela du. Akukho lapho ababengezwa khona udaba oluyimfihlo engaka ngaphandle kokuthi luvelele kuMakhomba, nguye owayezazi zonke.

Izakhamizi lezi zazingazimiselanga ngitsho ukuqala udaba lwempi kukanti babengasekeli ngitsho lombono owawubasusela impi. Baze banike labo isibonelo soqobo ngoMakhomba lo indoda yomlungu, ukuthi bembona elapha nje waxubha ngegazi kudala akaliviki alimethusi, kusobala nje ukuthi ngamadoda ayeyimela impi le kungabi ndaba zalutho.

UDelimpilo wafika-ke laye emavinkilini lapha kuphithizela, abathengayo, abanathayo, abaculayo, kuhlangene kusitsha ingoma. Embuthanweni efana lale, abantu beNkosi bangadla basuthe kukhulu okuphuma emlonyeni, kuthi nje ezingelamatomu kuvele kuziphumele kodwa abanengi bawele esihitsheleni.

UZibunu zenkukhu wayezikhulumela sebusekhanda engazi lokuthi umlilo wawuvele usulavuka enkabazwe. UMasolombana kwasekungathi lapho angafa nya.

UZibunu zenkukhu, konke kuye nje wayekutshaya indiva engela ndaba lakho, waze waphumisela ngelithi ikhanda likaMasolombana limhlophe nje ligcwele ulwazi, asonwele zodwa. Kulapho okwezwakala khona lelithi umfana kaMakhombela wayedutshuliwe insuku ezidluleyo njalo eyingxenye yebutho.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds