Isabizwana senani

09 May, 2024 - 00:05 0 Views
Isabizwana senani

uMthunywa

Okhulumayo ubunye, okhulunyiswayo ubunye ngesigaba 1 zisebenzisa iziqalo zemvelo ezingakhiwa ngesiqu u-udwa. Iziqu zokubala -bili, -thathu, -ne njalonjalo zingahlelwa zimele ubunengi kuphela kanje:

Isigaba
2 bobabili, bobane, bobathathu 4 yomibili, yomine, yomithathu
6 Omabili/womabili Omane/womane Omathathu/womathathu
8 zozimbili, zozine, zozintathu
10 Zozimbili, zozine, zozintathu
14……… bobubili, bobune , bobuthathu
15……. kokubili, kokune, kokuthathu

Lezi zabizwana ezilalezi ziqu zingakhiwa ngezindlela ezahlukene kanje: -Singasebenzisa isivumelwano senhloko ngesakhi sesabizwana u-o- kanye ngesiphawulo. Uma sisebenzisa lendlela, unkamisa wokuqala wesiphawulo uyasuka.
Isibonelo
i-+o+(e)mibili= yomibili
b(u)+o+(o)buthathu=bobuthathu
z(i)+o+(e)=zozine

-Singasebenzisa isivumelwano senhloko ngesakhi sesabizwana kanye lesibanjalo.
Isibonelo
b(a)+o+bathathu=bobathathu
z(i)+o+zine=zozine
k(u)+o+bili=kokubili

Ukusetshenziswa kwaso: Singasetshenziswa njengazo zonke izabizwana kodwa sibuye sisebenze ngalezi zindlela ezilandelayo.
-Isiqu u-dwa kanye lesivumewano sesibaluli siye singabe sisakhomba ukubala kodwa sibe isibaluli.
Isibonelo:
UThemba ubuye lesicathulo esisodwa

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds