ULIMI LOMUMO,Sethekele ngekhefu

09 May, 2024 - 00:05 0 Views
ULIMI LOMUMO,Sethekele ngekhefu

uMthunywa

Sikumbuzo Dabengwa

Abadala bathi ukuhamba kuzala induna. Batsho beqinisile ngoba lapha nxa uthe wethekelela kwenye indawo ulakho ukufunda, ubone ukudla kwamehlo. Ulakho ukuphindela emuva uhlome waphelela ngokungebaliswe. Baphinde batsho abadala ukuba ukufunda akupheli.

Nampa abafundi abathole ulwazi abakade bengelalo ngokwethekelela izihlobo zabo.Asibukeni abafundi abalandelayo.

A. USihle uyaqala ngqa ukwethekelela uyisekazi ohlala edolobheni. Nxa esehla esilindweni kuyini uSihle okumele akwenze?
i) USihle kufanele aklabalale ngokujabula nxa ebona uyisekazi akade amcina amemeze igama likayisekazi emphakathini.

ii) USihle kufanele abobotheke nje ajabule kodwa alinde ithuba lokuphuma ebhasini ayebingelelana loyisekazi akade amcina.
iii) USihle utshiya yonke into ebhasini adidizelele ukuyabingelela uyisekazi amcina kudala.
Izimpendulo ezingaphezulu zivezani ngoSihle nxa zithe zahlolisiswa kuhle nguyisekazi lomphakathi?

B. Kusekhaya lapho abadala abahlezi ngaphansi komthunzi wesihlahla senkamamasane esikhulu ekucineni kweguma.

Kukhuleka isethekeli esingumuntu wesintwana siphethe umgodlanyana wezimpahla othi uwukhangela ubukeke njengezimpahla ezinjengesinkwa, itshukela, amahlamvu etiye lokunye.
Ngokujabula okukhulu abadala balelikhaya bayamemeza ukuba intsha ihlangabeze umuntu wemzini esangweni. Nanku okwenzakalayo:

i) Amantombazana uLubelihle lo Samukele bayamhlangabeza umuntu wemzini. Bayamethula izimpahla zakhe baye lazo endlini enkulu lapho abafika bacazulule konke okusemgodleni bakubeke ngendlela emakhabothini kanina engakakuboni belo. Phendula nansi imibuzo.

i) Umuntu wemzini nxa efika ngekhaya uyakhuleka esangweni, ukwenzelani lokhu?
ii) Nxa engothwele izimpahla kufanele abekhaya benzeni?
iii) Yiliphi iphutha elenziwa nguLubelihle kanye loSamukele? Letha izizatho.
iv) Abazali nxa benanzelela, babezakwenzani ngephutha elenziwa ngabantwana?

Siyananzelela kulezindlela zokuziphatha nxa sethekele.
Kukhona okufanele sikwenze lesingafanelanga sikwenze. Asiqapheleni bafundi, ukufunda akupheli.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds