Ziyingozi izilonda ezifuyweni

Ziyingozi izilonda ezifuyweni

0 170

Gladmore  Ncube
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bananzelele ukuthi izifuyo zabo azilazilonda ngoba ziyingozi njalo zingafa.

Kubikwa izilonda lezi zihlasela izifuyo ngemva kokulunywa yimikhaza ikakhulu ebomvu evame  ukubakhona ngesikhathi sezulu ngoba ihlala etshanini.

Kubikwa okwenza izilonda lezi zixhwale kungenxa yokuthi ngesikhathi sezulu kugcwala impukane okwenza inhlamvane zande ngamandla kungakho abalimi kumele badibhise inkomo zabo ukuze zihlale ziphephile.

UMnumzana Mandisa Mlotshwa ongumlimisi ePlumtree ukhuthaze abalimi ukuthi badibhise izifuyo zabo phose kabili ngeviki ukuze benqabele izilonda lezi.

“Abalimi kumele bebone ukuthi izifuyo zabo ziyadibha phose kabili ngeviki. Lokhu kuzaphathisa ukuthi imikhaza ingazidli zicine sezisiba lezilonda.

“Nxa kuthe kwenzeka ukuthi zibe lezilonda lezi, abalimi balakho ukusebenzisa umuthi okuthwa yi-exit kumbe ipetrol ukuzigezisa lokubulala inhlamvane.

“Ngesikhathi sezulu umlimi kumele abone ukuthi inkomo zakhe ziyavalelwa nsukuzonke. Lokhu kuzaphathisa ukuthi benelise ukubona nxa kulenkomo ezihlaselwa yizilonda,” kuchaza uMnu Mlotshwa.

Ubuye njalo wakhuthaza abalimi ukuthi babone ukuthi amathokazi alamabele awavuvuki amabele ngoba imikhaza ilakho ukuvuvukisa amabele enkomo.

“Amathokazi amanengi alakho ukuthi avuvuke amabele engalunywa yimikhaza le okwenza ukuthi isifuyo sicine sizaca okwesabekayo.

“Okunye njalo okuqakathekileyo yikuthi abalimi kumele bavuvuzele izifuyo zabo umuthi emehlweni ngoba ngesikhathi sezulu kugcwele izibungu zamehlo ezenza ukuthi inkomo icine ingasaboni kuhle kumbe sisiba yisiphofu,” kuphetha umlimisi uMlotshwa.

 

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply