Qaphelani i-fall army worm

Qaphelani i-fall army worm

0 265
umumbu ohlaselwe yi army worm

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI elizweni lonke jikelele bakhuthazwa ukuthi baqaphele isinanakazana esibizwa ngokuthi yi-army worm ngoba siyingozi kuzilimo njalo sesiqalile ukuhlasela izilimo endaweni ezehlukeneyo zelizwe.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Trymore Nyoni ongumlimi uthe inengi labalimi  kalikabi lolwazi nge-army worm ngoba yisibungu esingavamanga elizweni.

“Inengi labalimi kalilalwazi nge-army worm njengoba kuyisinanakazana esiqala ukuhlasela elizweni njalo siyingozi kakhulu kuzilimo ezinjengomumbu lamabele,” kutsho uMnu Nyoni.

“Kunzima ukulwisana lesibungu lesi ngoba besingandanga endaweni ezinengi ngakho loba abalimi besebenzisa imithi le abayijayeleyo akusizi ngitsho loba nje abanye abalimi sebethole indlela zokulwisana laso ezisebenzayo,” kuchaza uMnu Nyoni.

Kubikwa abanye abalimi basebenzisa isepa ebizwa ngokuthi yi-Boom lomlotha yona ezibulalayo izinanakazana lezi loba nje kuyingozi ukusebenzisa lokhu.

“Abalimi emaphandleni sebethole indlela  zesintwini  zokulwisana le-army worm kodwa sibakhuthaza ukuthi basebenzise imithi ebhalisiweyo okusemthethweni ukuze kusebenze kuhle,” kutsho uMnumzana Jabulani Ncube wePrime Seed-co.

“Yebo umlimi sengasebenzisa indlela zesintwini kodwa azihlolwanga phela njengalezi ezesilungwini, njalo okunye abakusebenzisayo kungaba yingozi kubalimi kanye lakuzilimo ngakho abalimi kumele baqaphele,” kuqhuba uMnu Ncube.

UNkosikazi Sifelani Ndlovu ongumlimi uthe okuqakathekileyo yikuthi abalimi balwisane lezibungu lezi zingakakhuli kakhulu zaba ngamacimbi ngoba zingafika lapho ziyabe seziwone kudala izilimo.

“I-army worm ingakhula ibenjengamacimbi inzima ukulwisana layo, ngakho umlimi kahlale ehlola izilimo zakhe ukuthi kazihlaselwa yizinanakazana lezi ahle abone iqhinga kusesemasinya,” kuphetha uNkkz Ndlovu.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply