Pheka loMaSebata umfushwa wolude

Pheka loMaSebata umfushwa wolude

INYAMA layo isuka idake nxa umuntu angayidla nsukuzonke amalanga elandelana, njalo kuhle lakho phela ukuthi umuntu ake adle ukudla kwesintu yikho phela okwakha umzimba.
Okudingakalayo
– Umfushwa wolude
– Isawudo
– Itamatisi
– Ihanyanisi
– Amafutha okupheka
– Ukhezo

Ukupheka

– Faka umfushwa wakho ongagcwala isandla esisodwa nje embizeni uthele amanzi angaba yinkomitsho eyodwa
– Faka eziko wekele kuxhwathe sibili, nxa sokuxhwathile yephula imbiza yakho uthele esitsheni uthele lamanzi aqandayo uwugezise ukuze nxa ulenhlabathi iphume
– Khanzinga itamatisi lehanyanisi ubesufaka phakathi umfushwa wakho
– Vuvuzela isawudo elilingeneyo nje, uthele amanzi amancane uxhwathise okwemizuzu emilutshwane ukhanzinye kancabne kuyabe sokuvuthiwe.

Ukudliwa
Umfushwa wolude udliwa lesitshwala, loba ngasiphi isikhathi ziyawa kuphela, yisitshwala esiqandayo loba esitshisayo uyasala uthoba ulimi kuphela, khona ekuseni ziyabuya.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply