Pheka loMaMukarati: I T-bone steak inika idlabuzane lokudla

Pheka loMaMukarati: I T-bone steak inika idlabuzane lokudla

Lesi yisitshebo esihlabusa okwamagama nxa siphekwe yingcitshi kwezokupheka, uyadla unambithe utshiye umganu obulentaba yesitshwala ubetha umoya.

Okudingakalayo
– Inyama elamathambo
– Amafutha okupheka
– Isawudo
– Imbiza
– Ukhezo
– Ama-spices owathandayo

Ukupheka

– Thela amafutha okupheka embizeni.
– Faka imbiza emlilweni, amafutha atshise sibili.
– Vuvuzela isawudo kanye lama-spices enyameni yakho.
– Nxa amafutha setshisa faka inyama embizeni.
– Uyiphenduphendule ize iqale ukutshintsha umbala isiba yi-brown.
– Nxa usubona ukuthi sivuthiwe sungephula imbiza yakho iyabe silungele ukudliwa.

Ukudliwa

I T-bone steak iyadliwa loba ngasiphi isikhathi, sungayidla lesitshwala kumbe lerayisi, sungayidla loba iyodwa ngoba iyikudla okumnandi okwamagama okungadingi umphelekezeli.

NO COMMENTS

Leave a Reply