Pheka loMaMoyo: Uhayezi

Pheka loMaMoyo: Uhayezi

Amabele

Lamuhla sizakhuluma ngamabele. AmaNdebele ayejwayele ukulima amabele  ngoba kundawo zaseMaNdebeleni izulu lande ukuba lilutshwane.

Amabele ayakhula avuthwe loba izulu lililutshwana.

Ayelinywa/ayalinywa lalamuhla lokhu amabele, avunwe, abhulwe, aphetshethwe athelwe eziphaleni.

Kudala amabele ayegigwa ukuze kutholakale impuphu ngoba phela lezigayo zazingekho.

Amavila ayesehluleka ukugiga impuphu yamabele. Ayehaywa ngale ingoma.

“Ingiga ikhona lomgigo ukhona angisoze ngilale ngohayezi mama, uhayezi mama, uhayezi mama.”

Kwakuzila ukuthi abantu balale bedle uhayezi lona lodwa nje. Uhayezi lona ngokwalo lwaludliwa njengomphako nxa abantu behamba imimango emide, babethwala amanzi ngezigxingi abawanatha ngemuva kokudla uhayezi.

Okudingekayo
1 Amabele abhuliweyo alingana imbiza ozapheka ngayo
2 Isawudo elilutshwana
3 Ilitshe lokucholela
4 Imbokodo yokuchola/ umtshina wokuchola
5 Isithebe loba umganu wokucholela
6 Izankefu zamasi kumbe ihiqa
7 Isawa
8 Imiganu emincinyazana yokudlela
9 Izinkezo zokudlisa lokhezo lwesihlahla
10 Itshukela (kusekuthandeni kwakho)

Ukupheka
1 Thatha amabele abhuliweyo alingene imbiza yakho uwagezise.
2 Wathele embizeni elamanzi abilayo ubusuthela isawudo elilutshwana.
3 Yekela kuxhwathe kuvuthwe kusemlilweni olingeneyo kuze kutshe amanzi. Lokhu kungathatha imizuzwana engamatshumi amabili.
4 Nanzelela ukuthi akavuthwa aze apetuke kodwa ukuthi asala emahle, ehlangene.

Khathesi usupheke uhayezi lomphako nxa ulohambo usungahamba uzidlelanje endleleni ubusunatha amanzi.

Uyasutha nti.

Uhayezi lokwenza umcaba
1 Nxa uhayezi seluvuthiwe luyekele luphole.
2 Sibukulula ilitshe lakho lokucholela ubeke lembokodo yakho phezulu.
3 Guqa ngamadolo ngemuva kwelitshe lokucholela ubambe imbokodo yakho ngezandla zombili, bona njalo ukuthi ilitshe lokucholela lithambekele phambili.
4 Thela uhayezi olulutshwana phezu kwelitshe lokucholela ubusuphothula umcaba, phothulela esithebeni kumbe emganwini ochayekileyo.
5 Vuba umcaba ngamasi kumbe isawa uvubela ediweni kumbe emganwini loba esikalini.
6 Usungaphakululela emiganwini emincinyazana abantu bazidlele bakholise basuthe.

Nanzelela
Thina sisakhula sasihlala sihele umama asikhangeze amasi omcaba ngokhezo lwesihlahla ngamunye ngamunye, sasikhangeza ngezandla zombili sidle sikhothe siphinde njalo size sisuthe.

Kuthi ekucineni simbonge umama ngesibongo sakhe kanye lezitemo.

Lamhlanje amasi omcaba angadliwa njenge-dessert yimuli ekhaya, emadilini kanye lemitshadweni.

Ha amnandi! Abanye bawafaka itshukela ngokuthanda kwabo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply