Pheka loMaMbamadzi: Inhloko lamangqina

Pheka loMaMbamadzi: Inhloko lamangqina

Amangqina

INHLOKO yinyama emnandi ejayele ukudliwa ngobaba abayibo inhloko zemizi phela ekhaya. Izikhathi ezinengi kujayelekile ukuthi inhloko iphekwe lamangqina.

Okudingakalayo

— Inhloko
— Amafutha okupheka
— Isawudo
— Amanzi
— Amangqina

Ukupheka

— Phala isikhumba senhloko lamangqina ngokufaka kulangabi lomlilo ubusuphala ngengqamu uboya besikhumba buphume.
— Amangqina lenhloko kumele asale emhlophe ungawaphala.
— Phala ulimi ngengqamu lusale luhlanzekile.
— Khipha amasondo ngengqamu.
— Hlahlela inhloko kanye lamangqina nxa engawenkomo.
— Gezisa inhloko lamangqina anduba ukufake embizeni.
— Wapheke avuthwe.
— Thela isawudo kanye lamafutha ngokuthanda kwakho.

Ukudliwa

— Inhloko lamangqina kuhlabusa nxa kudliwa sokupholile.
— Kungadliwa lesitshwala kumbe ukunathisa ngetiye.
— Kuyadliwa ekuseni loba ngasiphi isikhathi.

NO COMMENTS

Leave a Reply