Luyalimeka utshinda eMatabeleland

Luyalimeka utshinda eMatabeleland

0 355

Arnold Ndlovu
INHLANGANISO ekhangela ngokulinywa kotshinda iCotton Company of Zimbabwe Limited ikhuthaza abalimi baseMatabeleland ukuthi balime utshinda ngoba luyavuma lakulesi isabelo.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Victoria Mtomba onguPublic Relations Co-ordinator uthe abalimi beMatabeleland kabenze imizamo yokulima utshinda ngoba luyavuma njalo lungabalethela inzuzo ephezulu.

UNkszn Mtomba uveze ukuthi ukulima utshinda kulula njalo kufuna umkhathi okhudumalayo.

“Isilimo sotshinda sivuma emkhathini okhudumalayo. Nxa sikhangela eMatabeleland utshinda luyalimeka lula, yebo kulezulu elilutshwana kodwa umlimi ulakho ukwenza imizamo yokuthi athelele ngayo isilimo sakhe.

“Isilimo lesi asizwisisani lokhula ngakho kuqakathekile ukuthi umlimi abone ukuthi akulakhula esilimeni ngokuhlakulela isilimo sakhe. Isilimo sotshinda sivuma emhlabathini ongumdaka kumbe olitshebetshebe ngakho indawo ezifana laseLupane, Binga lendawo ezihlukeneyo eMatabeleland North,” kuchasisa uNkszn Mtomba.

UNkszn Mtomba uxwayise abalimi ukuthi isilimo lesi kufanele basinakekele ngoba sihlaselwa yizibungwana.

“Isilimo lesi siyahlaselwa yizibungwana ezinengi ngakho umlimi kufanele ahlale elemithi yokuvikela isilimo sakhe ukuze angalahlekelwa yisivuno athole inzuzo ephansi.

UNkszn Mtomba uphinde waveza ukuthi isilimo lesi singalethela abalimi inzuzo ephezulu.

“Abalimi abafuna ukuthola inzuzo ephezulu bengalima utshinda ngoba lulomkambo omkhulu eZimbabwe.

“Umkambo wotshinda ubanzi eZimbabwe ngoba manengi amankampani athengisa amalembu ngakho umlimi angeke aswele indawo yokuthengisa utshinda lwakhe.

Uqhubekele phambili esithi uHulumende weZimbabwe uyakusekela ukulinywa kotshinda ngoba laye uyaluthenga kubalimi.

“Ukulima utshinda kuhambisana lohlelo lukaHulumende olweZim Asset olukhuthaza ukulungiswa kanye lokuthengwa kwezinto ezenziwe eZimbabwe. UHulumende weZimbabwe uyathenga utshinda kubalimi okwenza kubelula ukuthi abalimi bathole inzuzo ekulimeni lesi isilimo.

“Ukulinywa kotshinda kulusizo ikakhulu ekuvuseleleni amankampani amalembu kanye lawokuthunga ngoba utshinda olwenza amalembu soluthengiswa eduzane okutsho ukuthi indleko kubalimi ziyabe sezinlutshwana,” kuphetha UNkszn Mtomba.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 21

NO COMMENTS

Leave a Reply