Lindelani uSandra Ndebele omutsha

Lindelani uSandra Ndebele omutsha

0 370
Sandra Ndebele

NGEZIGIJIMISA igazi eziza lephephandaba likazulu  maviki wonke nanko phela kule iviki lize lazo njalo ezimnandi.

Angithi-nje umculi omkhulu wakoNtuthu ziyathunqa uze lezinye ezingatshiphanga.

Kungaba nguphi umhlabeleli ngaphandle kukaSandra Ndebele othi sentshintshe ukwenza. Othanda ukujabula kule iviki nansi ingxoxo ekhwabithekayo phakathi kukaSandra Ndebele (SN) lentatheli yephephandaba likazulu uGladmore Ncube (GN).

GN: Wagqugquzelwa kuyini ukuze ungene kwezemiculo?

SN: Ukuhlabela yinto ebengivele ngiyithanda ngisasemfitshane. Ekukhuleni kwami bengithanda ukungena emincintiswaneni yokuhlabela esikolo kodwa ngikhule ngithanda ezamasiko.

GN: Njengomhlabaleli oseleminyaka eminengi ukwezomculo ujwayele  ukusebenzela ngaphi?

SN: Kudala bengisenza ama-shows phose ilizwe lonke nje jikelele ngicula njalo ngigida ezamasiko. Lokhu yikho okwangenza ngaziwa ngabanengi. Khathesi sengikhethe ukuthi ngintshintshe ukwenza ngiqale ukusebenzisana labanye abahlabeleli baphetsheya.

GN: Ingoma yakho le entsha oyitshaye loProfessor layihlanganela sekutheni?

SN: Sahlangana loProfessor kuSkyz Metro 1st year anniversary lapho esakhetha khona ukuthi sihlabele ndawonye.

Ingoma le yabhalwa  ngamalanga amabili sahle sayitshaya. Ingoma le siyikhuphe ngoLwesihanu abalandeli bayithanda  kakhulu.

GN: Njengoba usithi sutshintshile nguquko bani osukhethe ukuyenza empilweni yakho?

SN: Emsebenzini wami lo bengijwayele ukuthi ngisebenzisane labahlabeleli balapha eZimbabwe kakhulu kodwa khathesi sengifuna ukuthi ngisebenze labangaphetsheya. Sengikhulume labahlabeli abambalwa abase-South Africa abathe bazasebenzisana lami.

GN: Abalandeli bakho bathini ngomsebenzi wakho, bayawuthakazelela na?

SN: Abalandeli bayawuthanda umsebenzi wami ngoba sebebanengi kakhulu engixoxa labo ebulenjini. Ngabona njalo ukunyikinyeka komphakathi ngoLwesihlanu eCity Hall kuIntwasa Festival ukuthi bayawuthokozela umsebenzi wami.

Ungabona ungena enkundleni abantu baqale ukutshaya inkwelo lempululu kuyabe kuveza sobala ukuthi uyayenza sibili into yakho.

GN: Ingoma le entsha sile-vidiyo na?

SN: Sikhuluma nje sisaqoqa konke ukuthi abalandeli bakwazi ukuthi basithole laku-video. Abalandeli bangaze bakhathazeka ividiyo iyaphuma kuwona la amaviki alandelayo. Okunye njalo ngilungisa idlalade elizaphuma ngomnyaka ozayo. Idlalade lizabe libaba ngoba liyabe ligcwele abahlabeleli abangaphandle. Ngifuna ukuthi lihlanyise uzulu ngoba silenza ngendlela ephambili.

GN: Bunzima bani ohlangana labo njengomhlabeleli?

SN: Ubunzima engingathi ngikhala ngabo ngobokuthi abantu abathandi ukuphumelelisa omunye umuntu, bathanda ukuthengisa izingoma zethu ngokungekho emthethweni. Linto yiyo esiwise abahlabeleli abanengi ngoba kuyatholakala ukuthi umhlabeleli atshaye ingoma emnandi kodwa uthole isidume ilizwe lonke kodwa bengayithenganga kuye.

GN: Nkuthazo bani oyipha abahlabeleli abatsha njengomuntu osehlale isikhathi eside kwezomculo?

SN: Engingakutsho yikuthi abasangena kwezokucula yikuthi kabazame ngazo zonke indlela ukuthi baziwe nguzulu.

Okunye njalo kumele bazame ukuzihlanganisa labahlabeleli abakhulu ngoba yibo ababancedisayo ukuthi baphumele.

SIMILAR ARTICLES

0 187

NO COMMENTS

Leave a Reply