Limani izilimo ezingadingi amanzi amanengi

Limani izilimo ezingadingi amanzi amanengi

0 943

Arnold Ndlovu
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima iAgritex ixwayisa abalimi ukuthi ngenxa yokuswelakala kwezulu lonyaka abalimi sokufanele balime izilimo ezingadingi manzi amanengi.

Intatheli yephephandaba likazulu ikhulume loHorticulture Specialist eAgritex uNkosazana Treggie Mpofu othe kuqakathekile ukuthi abalimi balandele umumo womkhathi balime izilimo ezingadingi amanzi amanengi.

“Nxa izulu lisilela kuhle ukuthi abalimi balime izilimo ezingadingi izulu elinengi ukuze basinde endlaleni engabakhona kulumnyaka ngokuswelakala kwezulu.

“Izilimo ezinjengenyawuthi kumbe uphoko ziyavuma ikakhulu ngesikhathi kungela zulu elinengi ngoba azidedesi njalo ziyenelisa ukumelana lelanga kanye lezulu elincane.

“Nxa umlimi elenhloso yokulima umumbu, kabone ukuthi uyalima ama-hybrid seeds, ayinhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ukwenza lokhu kuzenza abalimi bathole inzuzo iloba kungela zulu elaneleyo kulumnyaka,” kutsho uNkszn Mpofu.

Uqhubekele phambili uNkszn Mpofu wathi okuqakathekileyo yikuthola inhlanyelo eqondileyo ehambelana lendawo olima kiyo.

“Laloba umlimi ehlanyela siphi isilimo kuqakathekile ukuthi abalimi bahlanyele inhlanyelo ezihloliweyo ukuze bathole inzuzo enhle. Inhlanyelo le kuqakathekile ukuthi kube yinhlanyelo evuthwa masinyane njalo engadedesiyo,” kuchaza uNkszn Mpofu.

UNkszn Mpofu ugcizelele ngokuthi eZimbabwe inkampani zenhlanyelo sezakubona ukuqakatheka kokusebenzisa inhlanyelo engavuma ukukhula nxa amanzi engeneli.

“Abalimi sebengazitholela inhlanyelo eyethulwe yinkampani ye-Seed-Co ngomnyaka ophelileyo ezama-hybrid seeds ngoba zingadingi manzi amanengi ukuze zikhule,” kutsho uNkszn Mpofu.

UNkszn Mpofu uphinde waxwayisa abalimi ukuthi balime endaweni ezigcina amanzi ukuze izilimo zingatshi.
“Okunye okungenza abalimi basinde endlaleni nxa izulu lingasananga kuhle yikuthi bakhethe indawo ezigcina amanzi okwesikhathi eside ezinjenge misenya lamaxhaphozi. Lokhu kuqakathekile ekutheni isilimo sizahlala isikhathi eside sithola amanzi ukuze sikhule kuhle size sivuthwe,” kuphetha uNkszn Mpofu.

NO COMMENTS

Leave a Reply