Limani imibhida, idliwa zikhathi zonke

Limani imibhida, idliwa zikhathi zonke

0 493
I-ZFU ikhuthaza abalimi ukuthi basukume balime imibhida ngoba ilenzuzo enengi njalo ayidingi mali enengi ukuthi umuntu aqalise ukuyilima

Gladmore Ncube
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima iZimbabwe Famers Union (ZFU) ikhuthaza abalimi ukuthi balime imibhida ngoba ayikhethi umumo womkhathi, iyalinywa umnyaka wonke.

Abalimi bakhuthazwa ukuthi balime imibhida ngoba ilula ukulima njalo ayivamanga ukuthi ingalinywa ifube kumbe ife njengezinye izilimo.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Brigdet Masikati onguRegional Co-ordinator wesabelweni seMatabeleland South uthe iZFU ikhuthaza abalimi ukuthi basukume balime imibhida ngoba ilenzuzo enengi njalo ayidingi mali enengi ukuthi umuntu aqalise ukuyilima.

“Thina njengenhlanganiso ekhangela ngezokulima lokuthuthukisa abalimi sikhuthaza bonke abalimi ukuthi baqale ukulima imibhida ngoba ilenzuzo enhle. Umuntu olendawo yakhe uyenelisa ukuthi aqale ukulima imibhida engakhiphanga mali kodwa ayithengise imuphe inzuzo enhle.

“Imibhida ivuma emhlabathini ovundileyo kodwa akudingakali ukuthi abalimi bakhuphe imali yokuthenga imithi yokuvundisa umhlabathi ngoba abalimi bayathatha umquba ezibayeni zabo bavundise umhlabathi wabo,” kutsho uNkszn Masikati.

Uqhubekele phambili wathi ilizwe lomile ngakho-ke abantu kabangahlaleli izandla kabakhuthale balime imibhida ngoba ayikhethi ukuthi uyiqala ulemali enengi esikhwama sakho.

“Ukulima ngenye yemisebenzi yezandla ephathisa abalimi ukuthi bathole imali yokufundisa abantwana. Abalimi sibakhuthaza ukuthi balime imibhida ngoba ayidli kakhulu esikhwameni ngoba lalloba bengayithenganga imithi yezibungu bayenelisa ukuthi basebenzise umlotha ukuthi ubulale izibungu ezibulala imibhida,” kuchaza uNkszn Masikasi.

UNkszn Masikati ubuye wachaza njalo obunye ubuhle bokulima imibhida. Uthe imibhida ayidingi ukuthi umuntu ayethenga intanga kodwa uyenelisa ukuyilima ngokuhlanyela amaxhakela okutsho ukuthi imibhida iyalimeka santando.

“Imibhida ilimeka kakula sibili ngoba ayidingi ukuthi umuntu ahambe ayethenga intanga kodwa uyenelisa ukuthi nxa elomakhelwane ahambe ayecela usaba ahlanyele imibhida. Imibhida mihle ngokuthi ayiphuzi ukudliwa, iyabe ikhiwa ngapha ikhula, lokhu kuyenza abalimi bathole imali masinyane.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply