Limani imbambayila, iyavuma

Limani imbambayila, iyavuma

0 405

Arnold Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime isilimo sembambayila ngoba siyavuma kumumo womkhathi weZimbabwe, njalo silenzuzo.

UNkosikazi Sijabuliso Moyo ongumlimi uthe kuliqhinga elihle ukuthi abalimi balime imbambayila ngoba simelana lomumo womkhathi wakithi.

“Abalimi bonke abafisa ukulima bathole inzunzo kabalime imbambayila ngoba yisilimo esivuma kuhle kumumo womkhathi wakuleli.

“Imbambayila yisilimo esivumayo ngoba idinga ukutshisa kakhulu ukuze ikhule kuhle ibe labantwana. Imbambayila njalo iyamelama  lomqando omkhulu okuyinto enhle kubalimi ngoba bengasoze balahlekelwa yisilimo ngesikhathi somqando,” kuchasisa uNkkz Moyo.

UNkkz Moyo uphinde wathi ukulima imbambayila kulula.

“Ukulima kwembambayila kulula ngoba akudingi msebenzi omnengi njalo umlimi kachithi imali enengi ngokuqhatsha abasebenzi abanengi ukuze alime isilimo lesi.

Imbambayila inhle ngoba ilesivuno esihle kakhulu njalo iyaphangisa ukuvuthwa okuyisibonakaliso sokuthi umlimi uyathola inzuzo ephezulu ngesikhathi esincane,” kuchaza uNkkz Moyo.

UNkkz Moyo uqhubekele phambili wathi okuqakathekileyo yikuthi umlimi alime ngendlela eqondileyo ukuze athole isivuno esihle.

“Ukulima imbambayila ngendlela eqondileyo ekhuthazwa ngabalimisi kwenza umlimi athole inzuzo enhle. Umlimi ohlakaniphileyo kufanele abone ukuthi engakagxumeki imbambayila uyalima indawana yakhe ukuze ibebuthakathaka ukuze isilimo sinabe kuhle ngaphansi komhlabathi. Endaweni ewomileyo isilimo sembambayila asizali abantwana abahle ngoba umhlabathi ungasivumeli.

“Okunye okuqakathekileyo yikuthi umlimi avundise umhlabathi wakhe wokulimela nxa ungavundanga.
Kulabo abalimi abenelisa ukuthelela isilimo sabo kuyavuma njalo kuyabenza bathole isivuno esihle ngoba isilimo kasiphelelwa ngamanzi,” kutsho uNkkz Moyo.

UNkkz Moyo uthe umkambo wembambayila muhle njalo ubanzi ngoba uthakazelelwa nguzulu wakuleli lowangaphandle.

“Ubuhle bokulima imbambayila yikuthi ilomkambo omkhulu emphakathini ngoba ithengwa kakhulu nguzulu, isilimo sembambayila siyathengiseka langaphandle kwelizwe okuyinto engalethela abalimi imali yakwamanye amazwe,” kuphetha uNkkz Moyo.

NO COMMENTS

Leave a Reply