Kuqakathekile ukuthena amathole ngendlela eqondileyo

Kuqakathekile ukuthena amathole ngendlela eqondileyo

0 988

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI abafuye inkomo bakhuthazwa ukuthi bathene amathole abo ngoba nxa etheniwe akhula abe zinkabi ezilohlonzi ezizabanika inzuzo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Brian Dube ongumlimi uthe ukuthena amathole kuqakathekile kakhulu ngoba kwenza umlimi abe lomhlobo wenkomo olohlonzi.

“Nxa umlimi ethena inkomo zakhe uba lomhlobo wenkomo omuhle ngoba nxa kulomhlobo angawufuniyo esibayeni sakhe uhle athene ngakho umhlobo oyabe utholakala lapho ngolohlonzi kuphela,” kutsho uMnu Dube.

UMnu Dube uqhubekele phambili wathi okuqakathekileyo yikuthi umlimi athene amathole akhe ngendlela eqondileyo engeke iwalimaze.

“Kubalulekile ukuthi umuntu okwazi ukuthena kube nguye othena amathole lawa, ngoba umuntu ongakwaziyo ulakho ukuwalimaza osekungabangela ukuthi acine esifa nxa engelatshwanga.

UDokotela Khumbulani Sibanda weVeterinary Services uthe kuqakathekile kakhulu ukuthena amathole ikakhulu nxa esesemancane ukuze angalimali.

“Kuqakathekile ukuthi umlimi athene amathole akhe ngoba ithole elitheniweyo likhula kuhle kakhulu ngoba liyabe lisidla, alifani lenkomo engathenwanga ngoba yona itshona ilanga lonke ixotsha amankomokazi ingadli okwenza icake.

“Nxa ithole selileviki kusiya kumaviki amabili umlimi kumele asebenzise i-rubber ring, nxa ithole selilenyanga ezintathu lizelwe umlimi lapho sengasebenzisa iBurdizzo,” kuchaza uDkt Sibanda.

UDkt Sibanda uqhubekele phambili wathi inkabi zilethela umlimi inzuzo ethe xaxa sibili nxa ezithene kuhle.

“Abamabhutsha labo bathanda ukuthenga inkabi ngoba inyama yazo imnandi okuzwayo, yedlula eyenkunzi ngoba eyenkunzi ilokuliphunga okungathandwa ngabantu njalo kwenza ingahlabusi.

“Esikukhuthaza abalimi yikuthi bathene inkomo zabo zisesengamathole ukuze kungahluphi nxa sezikhulile,” kuphetha uDkt Sibanda.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply