Iyandisa inani lenkomo i-cross-breeding

Iyandisa inani lenkomo i-cross-breeding

0 643
IMatabeleland South ilokudla kwezifuyo okwaneleyo ngakho umlimi ofuyileyo uyaphumelela

Arnold Ndlovu
Abalimi bakuleli bakhuthazwa ukuba baqakathekise ukwenza i-cross-breeding ezifuyweni zabo ngoba iyengeza inani lezifuyo njalo yenza zibe lesisindo esingcono.

Ekhuluma lephephandaba likazulu, uMnumzana Bhekimpilo Nyathi ongumlimisi eNyathi esabelweni seMatabeleland North uthe abalimi bengakhangeli ekufuyeni umhlobo owodwa wenkomo kodwa besebenzise indlela ye-cross-breeding ukuze babe lomhlobo wenkomo omuhle.

“Abalimi kufanele bekele ukukhangela ekufuyeni umhlobo owodwa wenkomo kodwa kumele benze icross-breeding ngoba yenza umlimi abelezifuyo ezilesisindo esingaphezulu kulezenkomo ezingaso ma-crossbreed okungabalethela inzuzo engcono nxa sezithengiswa,” kutsho uMnu Nyathi

Uqhubekele phambili waveza ukuthi i-cross-breeding iyaqinisa isifuyo lanxa singayisiyo nkuzi.

“I-cross-breeding inhle kakhulu ngoba iyathuthukisa umhlobo wezifuyo njalo udala ukuthi isifuyo sakhona sibe sikhulu okwamagama njalo izifuyo zomhlobo lo kazandanga ukuhlaselwa yimikhuhlane kulemihlobo ezimele yodwa.

“I-cross-breeding yenza ukuthi isifuyo singaphangisi sihlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo,” kuchaza uMnu Nyathi.

UMnu Nyathi uthe imihlobo abalimi abangayihlanganisa ibenzele umhlobo omuhle wenkomo igoqela ama-brahman lenkomo zesintu.

“Abalimi nxa behlanganise inkomo yesintu le-brahman kudaleka umhlobo obizwa nge-bustle brahman okungumhlobo ongadelelwa kalula yimikhuhlane nxa sikhangela umhlobo we-brahman.

“Isifuyo esiyi-crossbreed abalimi kufanele basithene sisancane singabi yinkunzi ngoba singacina sidala umonakalo singahlangana lenye i-crossbreed.

“I-crossbreed ayifanelenga yekelwe ikhule ize ibeyinkunzi kumele ithenwe ngenxa yokuthi inkuzi yakhona ingalandela eyinye i-crossbreed kuzalwa ithole elincane kakhulu njalo liyabe lingaphilanga kuhle lihlaselwa yimikhuhlane kalula,

“Ezinduna kumele zithenwe umlimi azisebenzise njengenkomo zokulima ngoba zilamandla kakhulu,” kuphetha uMnu Nyathi.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply