Inhlupho zalamuhla: UBen 10 ongikhulelisileyo usethandana lomngane wami

Inhlupho zalamuhla: UBen 10 ongikhulelisileyo usethandana lomngane wami

UBen 10 ongikhulelisileyo usethandana lomngane wami
NGITHANDANA lendoda encane kulami ngeminyaka emihlanu. Ngisanda kumazisa ukuthi sengikhulelwe okuyinto akade wayifuna. Okubuhlungu yikuthi ngiqeda kuthola ukuthi usethandana lomngane wami kanti laye umngani useyazifela ngaye. Indoda yami ithi kunzima ukwehlukana lomngane wami. Kunzima ukukukholwa ukuthi umngane wami nguye ongichithela umuzi wami ngale ndlela. Angazi ukuthi ngiqale ngaphi.

Impendulo
Qoqa impilo yakho mzukulu. Kulosane oluzayo. Awulandoda njalo kawulamngane. Phuma nje kubo bobabili ngoba bafanelene. Ngiyazi ukuthi kubuhlungu kodwa ngeke wenze umuntu akuthande ngenkani. Lokhu okwenziwa lijaha lakho lomngane wakho akukuhle ngitsho futhi kawubadingi abantu abangathembekanga labangakuhloniphiyo empilweni yakho. Uzamthola omunye ozakuphatha ngendlela okumele uphathwe ngayo. Okwakhathesi yenza amalungiselelo omntwana ozayo. Noma kubuhlungu, zama ukuhlala phansi lobaba wengane livumelane ngokondla umntwana. Nxa kunzima ukuhlala phansi laye, hamba emthethwandaba bakuncedise.

Kakhulumi ngomtshado
Ngileminyaka engu-48 ngithandana lendoda eleminyaka engu-55. Uphila legcikwane lengculazi kanti mina angilalo. Ngimthanda noma kunjalo. Sobabili silabantwana esabathola ngaphambi kokuthi sihlangane.

Kulento kodwa engikhathazayo. Ubaba lo kakaze akhulume ngomtshado. Seside isikhathi sindawonye.

Sekumele ngabe sekukhona akukhulumayo. Ngenzenjani ukuze sibe lengqondo yinye? Ngibona sengathi yimi engifuna ukutshada, yena uzithulele nje.

Impendulo
Inzima indaba yokutshada ngoba lobabili kumele likulungele ukutshada. Ngendlela okubukeka ngayo ingathi wena usukulungele kodwa yena akakafiki lapho. Njengoba usutshilo mzukulu ukuthi uphila legcikwane lengculazi, kungenzeka ukuthi noma ethanda ukukutshada kodwa uyesaba. Kubalulekile ukukhulumisana ngenjongo zenu njengabantu abathandanayo, ukuze lazane ukuthi munye ngamunye ufunani empilweni yakhe. Isoka lakho kuhle ukuthi uqhubeke ulitshela ukuba umthanda noma ephila legcikwane lengculazi futhi awulankinga lakho.

Ufuna omunye umntwana
Ngilabantwana ababili engibathole ngaphambi kokuhlangana lomkami. Khathesi ngizithwele umntanethu wokuqala emtshadweni. Angizimiselanga ukuba labanye abantwana emtshadweni ngoba sengileminyaka engaphezu kwengu-40. Asiboni ngaso linye lomkami ngoba yena ufuna sibe labantwana ababili emtshwadweni, okutsho ukuthi ngiyabe sengilabantwana abane nxa sengibala lalaba abaphandle.

Angizimiselanga ukuphinda ngizithwale. Ngibona sengathi sebanele abantwana engilabo. Kambe ngiyaphambanisa yini Khulu lapha?

Impendulo
Lezi ngezinye zezinto ezibalulekileyo ukukhulunywa ngaphambi kokuba litshade. Banengi abasifazane abathola abantwana noma sebengaphezulu kweminyaka engu-40. Kuhle ukuthi likhulume lizwanane lomkakho ngaloludaba. Nxa livumelana ngokuthola omunye umntwana kumele libone udokotela aleluleke ngokuba labantwana lina selikhulile.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply