Ingabe isingenwe ngumoya bani intsha yalamuhla?

Ingabe isingenwe ngumoya bani intsha yalamuhla?

Phumulani Mpofu

Yeyeni bo ontanga baxhwala sibhekile, ukuphafuza ugwayi lokunatha izidakamizwa sokuyikho ukudla kwabo. Abasesabi lutho ingqe yijele loba imikhuhlane. Abanye njalo benza ukuganga lasezikolo phambi kwababalisi babo.

Bahamba bethwele ingqamu lezikhali ezesabekayo. Sebuyengaphi ubuntu babo! Maye isizwe satshabalala, kambe ngobani abazakuba ngomama labobaba bakusasa. Akuselakuthi jaha ntombazana konke sokufana nje.
Abantwana nampo bexhwala, abasakhuzeki ngendaba yokungaqedisisi indaba yamalungelo abo.

Bamane baqolotshe bethi silamalungelo (rights) bekhohlwe ukuthi ahamba lemikhala, ngitsho imilandu (responsibilities) phela. Bathi bona abasatshaywa ngokungaqedisisi bathembe umthetho.

Kulezinsuku sebesenza lemicimbi yabo ngasese betshaye izimali bathenge utshwala lokubhenywayo baye bucwadlana ledolobho balale begida ubusuku bonke, besiya emacansini bengazivikelanga.

Emicimbini leyo bathelelana imikhuhlane yemacansini bazithwele izisu ezingela banikazi. Konke lokhu kusuka kube luhlupho lwabazali babo lenhlanganiso ezikhankansela indaba zegcikwane lengculazi.

Impilo sebeyenza into encane kakhulu, sebeqakathekisa ukuzikholisisa nje. Kukanengi kuvela abantwana besona kumaphephandaba lakubomakhalekhukhwini kodwa bona onkabi bakutshaya indiva endaweni yokuthi babelenhloni bagweme imikhuba emibi.

Nanzo-ke ingqobe zulukandaba, lapho ubona intsha iphafuza, inatha izidakamizwa loba ilungiselela imicimbi engalunganga, bakhuze loba utshayele amapholisa ucingo masinyane.

Omunye lomunye umzali kabe lipholisa lomntanakhe ngekhaya, engesabi ukukhuza umntwana, bavule izikhwama zabo zesikolo bahlole ukuthi bahamba bethweleni, lapho belabomakhala ekhukhwini bavule bahlole ukuthi bakhuluma labobani njalo ngani.

Bazali, lapho lihamba libona intsha isenza ubuqhwaga yekelani ukuhleka ngoba owakho uyabe ungazi ukuthi lapho akhona wenzani.

Asincedisaneni ukwakha abazali labakhokheli bakusasa ngoba ikusasa lisenzandleni zabo. Lokhu kuzakwenza lomsebenzi wezihlanganiso ezikhangela ngendaba zabantwana ubelula.

Sihlanganeni kuviki ezayo.

Umlobi utholakala ku0773195055, trinitytrust6@gmail.com

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply