Fuyani izimvu ngendlela eqondileyo

Fuyani izimvu ngendlela eqondileyo

0 246
Izimvu

Musa Janga
Izimvu zifuyeka kuhle nxa umlimi elolwazi ngakho abalimi bayacetshiswa ukuba badinge ulwazi olujulileyo ngokufuyeka kwazo.
Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde oweLivestock Production Development ubike ukuthi izimvu yizifuyo ezingahluphiyo ukufuya kodwa kuqakathekile ukuthi umlimi abelolwazi olubanzi ngokuzifuya.

“Izimvu azihluphi ukufuya kodwa abalimi kumele bazi ukuthi zifuyeka njani. Umlimi kumele enze isiqiniseko sokuthi izimvu zakhe zidla emadlelweni aqondileyo ngoba angekela ukukukhangelisisa lokhu izimvu zakhe zingahlatshwa yimikhuhlane,” kuchaza uMnu Muzunde.

Uqhubekele phambili esithi izimvu zidinga ukwakhelwa indawo enhle lapho ezizavikeleka khona emqandweni nxa izulu lisina.

“Izimvu zidinga ukwakhelwa kuhle ukuze zingabanjwa ngumqando lanxa izulu selisina,” kuchaza uMnu Muzunde.

Ubuye waxwayisa abalimi ukuthi kumele bahlale belemithi yokuzivikela.

“Ukuvikela kungcono kulokwelapha ngakho abalimi kumele benze isiqiniseko sokuthi bayavikela izimvu zabo emikhuhlaneni. Umlimi kumele ahlale elemithi yemikhuhlane. Ezinye zezindlela zokuvikela izimvu zakho yikuzigela. Lokhu sokungenzeka ngemva komnyaka owodwa njengoba ezinye izimvu zile-wool.

“I-wool le iyakhula icine isilengcekeza kube sekuhlala izibungu ezingabangela imikhuhlane. Ngakho ngokugela wenza ukuthi izimvu zakho zihlanzeke njalo lokhu kuvame ukwenziwa ngesikhathi sokutshisa ukuze izimvu zingatshiselwa kakhulu,” kuchaza uMnu Muzunde
Uphethe ngokuthi abalimi bengafuya izimvu ngendlela zingabalethela inzuzo enhle.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply