Pheka loMaDale: Isijeza

Pheka loMaDale: Isijeza

ISIJEZA yikudla okuhlabusayo okwamagama nxa kuthe kwaphekwa ngumuntu oyingcitshi, lawe sungaziphekela sona endlini udle uncinde lemuli yakho.

Okudingakalayo

-     Ijodo
-    Amanzi
-    Ingqamu
-    Itshukela
-    Imbiza
-    Idobi
-    Uchago
-    Uphehlo
-    Uphini

Ukupheka

-    Sikelela ijodo ngokucophelela okukhulu  lingasali lentanga, libe yiziqa ezincane.
-    Faka ijodo embizeni uyifake emlilweni kuxhwathe ijodo lize libengani liyavuthwa.
-    Qalisa ukuphehla libucuzeke ubusuthela impuphu uphehle njalo.
-    Faka idobi letshukela elingeneyo nje ubusuyekela kuxhwathe okwesikhatshana.
-    Nxa isixhwathile faka enye impuphu ubonde kodwa ungayijiyisi kakhulu ize ifane lesitshwala, kumele ibe lula.
-    Vala imbiza ivuthwe, vula ngemva kwemizuzwana uyiphendule ukuze lephezulu ivuthwe.
-    Ngemva kwesikhatshana iyabe sivuthiwe sungayephula imbiza yakho uphakulule.

Ukudliwa
Isijeza simnandi nxa sidliwa sesipholile. Ungasidla ngokusivuba lochago kumbe ukunathisa letiye. Siyadliwa loba ngasiphi isikhathi.

SIMILAR ARTICLES

0 336

0 93

NO COMMENTS

Leave a Reply