Umzila kawulandelwa

14 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Umzila kawulandelwa

uMthunywa

NGEVIKI edluleyo sitshiye indaba sezithanda ukuba zimbi kulolu hambo olungaziwayo.

UMzila wayeselenhlansana ngalokho okwakusenzakala kusukela ekuthathweni kwakhe esibhedlela ezongena imigwaqo lezindledlana ababezihamba.

Isiqokoqela sendaba kwakuyikuhlangula yena uMzila phakathi komlomo wesitha, isitha esasesimvulele inkalakatha yomlomo sekusele nje kancane ukuthi simgxavune.

Indaba eyayisinzima-ke lapha ngeyokuhlangana lamasotsha endleleni lapha, babezaphendula besithi bangobani njalo bavela ngaphi loba nje uSicelo wayesephume lamacebo okuyiwona ayezaba litshoba lokuziphungela.

Akwaziwa-ke ukuthi babezaphumelela na ngalawo macebo. Ngaleso sikhathi-ke kwasekukude emuva laphambili, kwasekudingeka isibindi kuphela, kukanti kwakungamelanga balibale isimilo sokufelwa kanye lokuhlulukelwa.

UMzila wayebuka konke lokhu kusenzakala esamukela izixwayiso ayeziphiwa kungela nje ayengakwenza.

USethekele wayelokhu elovalo lokuthatha indlela eyayizabalahla, waze walibhoboza ithumba elithi wayesazi njani ukuthi indlela leyo yayizabafikisa eBrunabhegi.

Wahleka nje uhleko olwalutshaya indiva echaza ukuthi yindawo ayeyazi okwamagama leyo ngakho ukulahleka kuleyo ndawo kwakungasoze kwenzakale.

Wavika ngelithi indawo leyo wasebenza kiyo kakhulu yayingeke imlahle, uMzila-ke wayesemangele ezibuza yedwa ukuthi kwakungumsebenzi bani lowo ayekhuluma ngawo njengoba wayelokhu elesifiso sokwazi okunengi ngendoda le.

Wayelokhu elemibuzo uSethekele nango njalo ewuvusa umbuzo wokuthi pho kwakuzathiwani bangahlangana lamasotsha egangeni lapha, babezakuthi bavela ngaphi bevele belubhekise ngaphi kwakhona.

Indoda le kucaca nje yayilaso isibindi ukwenza kwayo kukhomba ukuthi indaba ezifana lalezi wayevele nje ezijayele.

Wabuye njalo wabaqinisa uvalo ngelithi, okwakuzabaqonda kwakuzabe kubaqondile. Masinyane nje uSimilo wangena ezikhwameni zakhe emoteni lapha, waphuma lesikhwama esasilesinkwa kanye lenyama eyayisikhupha.

Banikana badla babuya behlisa ngamanamunede.

Indlala eyayisiphose yabacitsha umoya yavele nje yanyamalala ngemizuzwana emlutshwane, lasengqondweni-ke kwasekuvulekile sekuthe dlwe sebesenelisa nje lokucabanga.

Sebedlile bonke basutha imota yangena indlela lapho-ke yayisihamba kuhle ingasahambi nzima njengalokhuya ababekubonile. Luyaqhubeka-ke uhambo lwabo.

Share This:

Sponsored Links