Umzila kawulandelwa

07 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Umzila kawulandelwa

uMthunywa

SILOKHU silandela udaba lukaMzilakawulandelwa ngesikhathi evalelwe esibhedlela.

Wayelokhu elemibuzo thile ngomunye umongikazi owayelokhu emfanisa okwamagama, loba nje wayephika esemba phansi ukuthi wayengulowo muntu ayemfanisa.

Okwasekumkhathaza-ke yikuthi yindaba wayephathwa ngesandla esibuhlungu kangaka.

Kwathi-ke esadidekile ngokwakuqhubeka phakathi kukamongikazi kanye lonogada, umongikazi wezwakala esequma intambo eyayibophe umphefumulo kanogada.

Lapho-ke uMpofu lowo wayeseze angani angaguqa ngamadolo encenga, waze waguqa langamadolo ukuze azwakale isicelo kanye lesithembiso sakhe ayefisa ukusenza wazenza zonke izifungo zokungayiphoxi inhliziyo yakhe.

Basuka nje baphanjaniswa ngelinye ipholisa elasuka laqoqoda ingxoxo yahle yaphambaniseka. Ipholisa leli-ke lakhanya lalo lithakazelelwa okwamagama okwasuka njalo kwaquma uMpofu umlomo.

Kwasekumele-ke omunye lo atshayise kungene omunye njalo. Ngelilo musa-ke umongikazi lo wacela ukuthi abaphekele itiye ukuze baxotshe ubuthongo.

Ababili laba basebeqala ukuxabana okuzwayo omunye laye engothi isikhathi sakhe sasingakeneli omunye engulowo ofuna ukuhlala ngesizatho sokuthi kukhona okwasekumenza ahlale sekungumjibila onamathelayo okwamagama.

Besaxabana kanjalo-ke wangena umongikazi ephethe imbizanyana yetiye.

Wayezwakala elomusa sibili wababiza ngelomusa ebabizela itiye le ayebuye layo. Elinye lamapholisa lananzelela-ke ukuthi amankomitsho la ayemabili umongikazi yena wayengelayo eyakhe waze wabuza laye ukuthi kanti yena wayenganathi yini itiye leyo.

Lapha-ke unesi wazigeza ngelithi yena letiye babe yingwe lengwenyama.

Wazigeza ngelithi yena wayephila ngokunatha okuqandayo kanye lamanzi.

Isaqhubeka ingxoxo unesi wakhala ngelithi wayelibele ukucitsha isitofu ngemva kokupheka itiye okwakungabangela ingozi emangalisayo. Amadoda la etiye ayeyihubula okwamagama ekholisa.

Konke lokhu kusenzakala uMzila wayethule elalele okwakuqhubeka.

Amadoda la ezwakala exoxa wodwa ngobunandi betiye bencoma lowesifazana lo owayeyiphekile bekholisiseka ngempela ukuthi lowo kwakungumfazi wokuthatha uqobo.

UMzila waqala ukunanzelela okwakungajayelekanga okwasekusenziwa ngamapholisa la, inkulumo yabo yayingasapheli, kwaze kwacina sekumethusa.

Dukuduku amapholisa la aqala ukwenza sengathi ayekhanywa yizinto thize.

Wehluleka ukuqhubeka egubuzele kodwa walahla ingubo ukuze abone okwakusenzakala.

Wethuka esebona amadoda womabili ethe daca ezihlalweni zawo lapha.

Share This:

Sponsored Links