Ulimi lomumo ukuthula komuntu

25 Nov, 2021 - 00:11 0 Views
Ulimi lomumo ukuthula komuntu

uMthunywa

SIYAHLANGANA njalo bafundi kuzifundo zethu zokwakha ubuntu bethu.

Kule iviki sifisa ukuba kesixoxe ngodaba lokuthula komuntu. Ngonjani umuntu othuleyo.

Yinto enhle ukuthula yini kumbe kukhona okusolekayo kulo umuntu esithi uthule?

Abanye bathi ukuthula komuntu kukabili. Kuliqiniso na ukuba othuleyo angabe engathulanga?

Asikhangeleni izehlakalo ezilandelayo.

USihle ufunda esikolo sokufunda uhlala khona.

Ungumuntu ozithuleleyo nje. Ababalisi bayamthanda ngoba engumazithulela. Akahluphani lomuntu.

Kukalutshwana ukuba uzwe kuthiwa uxabane lomunye.

Owakhe umlomo awaziwamuntu ngaphandle kokuba eletha impendulo yababalisi kuviyo.

Akekho umuntu omcabangela okubi ngoba engathandi ukuxoxaxoxa labanye.

Langathize avuke engogulayo uSihle, kube kubi. Utshaya phezulu.

Iviyo lonke selimangele ukuba uSihle wakhupha kangaka udleni.

Thula wena. Usengokhafula amathe kokuphela.Batayi sekonakele.

USihle uyahanjiswa esibhedlela kutholakale ukuba uzithwele njalo uselenyanga ezimbili elomthwalo lo. Isimanga.

Umuntu wonke uyankema, kusukela ebantwaneni besikolo kusiya kubabalisi.

Kakho olenkani lale intombi ebikade ingumazithulela kukhangelelwe ukuba izaphumelela ezifundweni zayo.

Nansi eminye yemibuzo ebuzwa nguzulu wonke.

a)    Kambe uSihle wayevele ethule kumbe wayevele eyimpisi ezembathisa isikhumba semvu?

b)    Kambe yena Sihle umthwalo lo wayewuthethe ngaphi njalo nini?

c)    Abazali bakhe bona babekhangeleleni kulo umntwana obekade ethule kodwa ethule lazo?
Ngakomunye umkhono nanti ijaha elimajaha mabili uJabulani.

Lalo lingumazithulela oqotho.

Kungani sisithi ngumazithulela oqotho.

Kungenxa yokuthi lanxa angaze ahlukuluzeke kanjani akathi buku.

Simbona ngelinye ilanga lapho axabana lomumye umfundi kodwa wakhetha ukungcina owakhe umgqitho, akaze atsho lutho.

Uyakufakaza lokhu uLukha lapho esedlephana lo John ukuba akanjengo Jabulani othulela wonke amanyala ezweni. Bandla ngokunjani okunje ukuthula? Abanye abantu balungile, yizimvu ngiqinisile.

Siyananzelela-ke bafundi ukuba ukuthula komuntu kukhona njalo kuyisenzo esiletha ukuthula nxa sisetshenziswe kuhle. Othuleyo siyavuma umnene, ulobuntu, ulokuzithiba  lokuzithoba lanxa ekhahlamezeka.

Asibahlonipheni omazithulela boqotho.Imvama yibo esibasebenzisa ekuxazululeni ingxabano ngoba sibuka ukulunga kwabo.

Asiqapheleni futhi ukuthi bathule okunjani, funa siphaphalaze sibuke impisi eyembethe esemvu. Abanye babo kucina kubakhathaza lokhu kuthula.

Ngakho asizihloleni bafundi sincedise lalabo ababalokuthula kodwa behlukuluzekile. Imvama baphetha ngokungakuhle. Asibeni mnene kodwa siqaphele singazilimazi ngakho.

Asihlanganeni kwelizayo bafundi abahle benkulumo yomumo.

Share This:

Sponsored Links