ULIMI LOMUMO

14 Mar, 2024 - 00:03 0 Views
ULIMI LOMUMO

uMthunywa

Abatsha lolimi lwabo, Siphathokuhle Ngulube

Salibonani bafundi! Ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu njengoba sesiphakathi kwethemu kunengi osokukhangeliwe. Sizaqhubeka sikhangela ulimi lwethu, siqondisana kanti futhi sikhulisana ekusebenziseni ngcono ulimi lwesiNdebele.

Ulimi phela lungumgogodla wakho konke, ukuze sizwisise izinto ezinengi empilweni kufanele sizwisise ulimi lwethu kuqala ngoba lona kuyilo olusebenza ukuhambisa imibiko etshiyeneyo.
Sekunanzelelwe ke ukuthi kulezinsuku sekusiba nzima ukukhulumisana kanye lokuzwisisana phakathi kwentsha labadala ngenxa yolimi olutsha oselukhandwe ngabatsha olungazwisiswa ngabadala. Yebo kambe osolimi bathi bona ulimi lunguqunguqu luyaguquka ngezikhathi kodwa hayi abatsha basuka badlulise amalawulo abazali bamane bacunuke, baphambane amakhanda bangazwisisi ukuthi intsha ithini njalo ingenwe yisibungu bani.

Lokhu sekusuke kwadala umkhandlo omkhulu kakhulu phakathi kwentsha labazali babo. Ngithe ngibuza abanye abafundi ngolimi lolu ngibabonisa ububi balo, bangihleka usulu bethi kufanele njengabazali sihambe lezikhathi hatshi ukusalela emuva. Bathi ulimi lolu olwezolo lusemuva kakhulu lutshengisa ukungaphucuki njalo bona nxa bebodwa bayakholisa kakhulu ngoba bazwana ngcono ngolwabo ulimi. Baxwayisiwe ke abafundi laba ukuthi kuhle kakhulu nxa belukhuluma bebodwa lolulimi hatshi ukuthi lanxa sebekhuluma labazali babo bamane baluphosele nje.

Okunye futhi abakuxwayisiweyo yikuthi ulimi lolu alukadindwa phansi ngababona ngezolimi akula lapho olubhalwe khona ngakho alukho emthethweni kungakho akufanelanga nxa sebebhala imisebenzi yabo yesikolo balusebenzise. Phela abafundi abasakhethi nje ukuthi balusebenzisa ngaphi, babona  kuqondile ukuthi lanxa bebhala imisebenzi eqakathekileyo esikolo balusebenzise, ekukhulumeni lababalisi esikolo yilo njalo.

Basuke bakhohlwe nje ukuthi ulimi lulendawo. Lukhona oluvuma ezikolweni kanti lukhona njalo oluzilayo. Yikho phela lempumela yabafundi elimini lwesiNdebele ilokhe isehla ngoba abafundi sebezibumbele olwabo ulimi olungakhangelelwanga ngulowo obumbe umhloliso uthole umfundi elusebenzisile KuNdaba yakhe yonke YOKUZIBUMBELA. Nanka amanye amagama ande ukusetshenziswa ngabafundi:

(1) Umasande (2) Utopi (3) Intwana (4) Uyasasa (5) Ukucova (6) Ukucava (7) Zwakala lapha (8) Uyiswi (9) Vaya jeki (10) Azikhiphi (11) Utshayane lezihlahla (12) Wa! Wa! (13) Tshwayi (14) Ungayigayi (15) Uyamstreka.

La ngamanye amagama asetholakala emsebenzini wabafundi njalo asedale umonakalo omkhulu kakhulu kumpumela yabafundi elimini lwesiNdebele ngoba phela lolu lulimi lwabafundi bodwa alwaziwa muntu njalo alwamukeleki emphakathini. Ngenxa yokuthi abafundi sebelujayele lolu ulimi sekusiba nzima ukuba bangalusebenzisi nxa sebekhuluma labadala kumbe njalo sebebhala.

Abafundi bayaxwayiswa ke ukuba bazame ngazo zonke indlela ukulahla lolu ulimi babuyele esintwini sabokhokho babo hatshi lokhu okungazakaliyo lokuthi kwavela ngaphi. Asixoxeni ngamagama la angaphezulu sidinge amagama esintu ayiwo aqondileyo esingawasebenzisa endaweni yalawa aqanjiweyo. Asihlanganeni ngeviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds