Ukusetshenziswa kwesabizwana

08 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Ukusetshenziswa kwesabizwana

uMthunywa

Isabizwana singasebenza sandulele ibizo emtsweni. Uma sisebenza kanje sigcizelela ibizo. Izibonelo: Zona inkomo zidutshuliwe. Lona ilitshe lihlephukile. Uzona yisabizwana soqobo. Kumutsho ophiweyo sandulele ibizo inkomo. Singsebenza silandele ibizo emtshweni. Izibonelo: Abantwana bona bafunda izincwadi. Ukufa khona kuthatha bonke abantu.

Abantu libizo. U/bona yisabizwana soqobo sona esandulele ibizo. U/khona/ yisabizwana soqobo. Kumutsho ophiwe njengesibonelo silandela ibizo/ukufa/. Isabizwana singama esikhundleni sebizo eliyinhloko emtshweni sibe yinhloko. Izibonelo: Wona athengiswa ngemali ephansi. Bona balethiwe esikolo. Izabizwana /wona lo bona/ yizabizwana eziyinhloko kule imitsho.

 Isabizwana singaba ngumenziwa emtshweni.Izibonelo: Ubaba uthenge zona. Izingane zibulele yona. Izabizwana zingasebenza zilandelana emtshweni. Usitshengisile ukuthi sithathele bona bonk. Ugogo usithengisele lona leli. Isabizwana soqobo siyasebena lezakhi zesandiso. Uma sisebenza lalezi izakhi, isiqu sesabizwana u- na, siyasuswa.izibonelo: laye – layena, ngaso – ngasona.

Ngabona ehamba laye. Ufika ngaso njalo ntambana. Abantwana badlale lathi izolo. (lathina). UNomusa uhambe ngalo. (ngalona). Isabizwana soqobo siyasebenza sikhomba indawo. Uma sisebenza leziqalo u-ku-, isijobelelo loba isiqu u-na singasetshenziswa loba sisuswe. Isibonelo: Inkomo zithanda ukudla kulo.Woza kithi/kithina sizakwakhela.Kuviki ezayo sizafunda ngesabizwan sokukhomba.

Share This:

Sponsored Links