Ukuhluzwa kwengwalo

21 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta

Umdlalo: Indlalifa Ngubani Owalotshwa ngu N.S Sigogo

Siyaqhubeka ngezifundo zethu esizithola egwalweni, lwethu umdlalo wethu oyinsindabaphendule. Esinye sezifundo esihlangana lazo yisifundo sokuqakatheka kwenhlonipho. Abazali, kumbe umuntu wonke omdala oyahlonitshwa kungakhathalekile ukuthi uyakuzala kumbe hatshi uyahlonitshwa. 

Sinanzelela indlela uMphunzo ayephatha ngayo abantu abadala wayengabenzi bantu. Lapho esethole ilifa likayise wayesebona sengathi umhlaba wonke ngowakhe njalo wayeselamandla okubusa. 

Kwakuliphutha elikhulu ke leli alenzayo, sinanzelela ukuthi wayengasesabi lenkundla kodwa lokhu. Esintwini kwakuthi umuntu kumbe indoda ehlonitshwayo esigabeni ingabona isibizelwa inkundla yayisiba lokuthuthumela okukhulu, izehlise ithobeke nje lalapho ikhuluma phambi kwenkundla. Lapho sikhangela uMphunzo uyibuza inkundla engagqize qhakala

 “Ngibuzile ngathi kuyini eliceba ukungenza khona, mina ngibona ukuthi ufuna ukungenza lokho owakwenza ubaba”. Langamazwi kaMphunzo awakhuluma phambi kwenkundla phambi kwabantu abadala. Ngamazwi angatshengisi inhlonipho, ukhuluma lokho akufisa ngenhliziyo yakhe engelandaba lamazwi awakhulumayo angavezi inhlonipho. 

Silandelela uMphunzo langendlela afa ngayo ibuya njengesijeziso sakungahlonipho kwakhe abantu abadala. Ngokuswela kwakhe inhlonipho kuba sengathi akulamuntu omzwelayo, lalapho ahamba khona usehlala nje elesazela sokuthi abantu bamcabangela okubi. Ngokusweleka kwenhlonipho umuntu akahlaliseki kuthi lalapho ephakathi kwabantu adliwe nje yisazela esithi kukhulu abamcabangela khona kungela lutho. 

Umuntu ongela nhlonipho usengozini emangalisayo yokuthi abantu lalapho bebona ukuthi sezakwehlelwa yingozi kuba nzima ukuthi bamxwayise ngoba engavumi lomuntu osondela kuye kukanti njalo yena ngokwakhe engelanhliziyo kumbe isifiso sokuzwa ilizwi lomunye umuntu.

Umuntu onjalo ke wethuka esewele emgodini ongelamkhawulo. Lakho nje empilweni akukuhle ukuthi umuntu abesemlonyeni wabantu ngokubi. Umuntu ongelanhlonipho ukhulunywa kubi khonokho kodwa nje kuthelela umnyama empilweni. 

Kuqakathekile ke empiliweni ukuthi umuntu abelenhlonipho banengulowo ohloniphayo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds