Ukuhluzwa kwengwalo

14 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta

Umdlalo: Indlalifa Ngubani Owalotshwa ngu N.S Sigogo

Siqhubeka ngezifundo esizithola egwalweni lwethu olungumbuzo omqoka, othi wona Indlalifa ngubani okusobala ukuthi akwazakali ukuthi okunguye okumele athole ilifa leli ngubani.

Abalobi bemidlalo kanye lezingwalo lapho behlala phansi beloba bayabe belenhloso zokufundisa kanye lokulimukisa umphakathi ngezinto ezithile.

Ngeviki edlulileyo sixoxe ngesifundo sokuqakatheka kokunikeza abesifazana, omama ithuba lokuba yingxenye yokwabiwa kwelifa kanye nje lokuphatheka endabeni zokwabiwa kwelifa. Esinye isifundo esimqoka esisithola kule ingxenye yokwabiwa kwelifa, ngesithi, abantwana kabaziphathele ilifa labo ngezabo izandla.

Mhlawumbe singathi sikhangela isikhathi okwalotshwa ngaso ugwalo lolu abalingiswa babengakakhanyiselwa ngezemfundo. Kwakuyisikhathi lapho abalingiswa bekhangele kakhulu esibayeni, ikusasa kanye lenotho yomuntu wonke yayisesibayeni.

Izifuyo bekuyizo ezithwele njalo ezichaza inotho yomdeni. Lapha sesikhangela impilo yalamuhla sinanzelela ukuthi abantu sebelamathuba okuya ezikolweni lapho abafunda khona izinto ezitshiyeneyo njalo bafunda lemisebenzi yezandla ebakhela ibuye ibabumbele ikusasa labo.

Kuyisixwayiso ke ebazalini ukuthi abantwana babambisise ukuthi ilifa labo liphuma ezifundweni lapha bangaze bakhangelela kakhulu ukuthi bazakudla amandla abazali babo. Abantwana kabafundiswe njalo bazi ukuthi ilifa lisemandleni omuntu munye ngamunye. Ulutho lonke kumbe imphahla umuntu ayabe eyisebenzele uyayinakekela njalo uyigcina ngobunono obukhulu kakhulu.

Ubutshapha buyimvela kancane lapho esebenzele imphahla yakhe ngamandla akhe, kayibambi butshapha njengalokhu esikubona kusenziwa nguMphunzo. Abantwana bangakhula besazi ukuthi basetshenzelwa ngabazali kunzima kakhulu ukuthi babengabantu abakhulileyo ekucabangeni kanye lasekwenzeni izinto.

Kuba nje sengathi balinde ukuthi abazali badlula nini emhlabeni bazitholele uzibuse wabo, labagangileyo sebengaze babagadle sebejahe ukudla ilifa. Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ukuzisebenzela babuye njalo badle awabo amandla.

Share This:

Sponsored Links