Ukuhluzwa kwengwalo

05 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Umdlalo: Indlalifa ngubani
Ophezulu Stinta

Silokhu siqhubeka kusigaba sethu sesine emzini kaMadlimpisi loMaSithole. Umfanyana uzekwethula udaba lokulimala kukayisekazi onguMachibini, owayelunywe indlebe.

UMadlimpisi uyamangala kakhulu ukuzwa udaba olunje, uyazama nje lokuzwisisa ukuthi bekuvele kuhambe njani kuze kufike kuleso sigaba sokulumana indlebe. Loba nje kufika kusigaba sokuthi udaba lolu aluthathe kancane lapho umfanyana esemtshela ukuthi uyisekazi uyagula ulele phansi uyitshaya indiva ngelithi ngumuntu wangaphi owake walaliswa phansi yindlebe.

Siyananzelela njalo ukuthi izolo ikhona imikhuhlane ebisethusa abantu, ibekhona njalo eminye abangayitshayi ndiva. Nxa sesiyikhangela ngelihlo lakulezi nsuku sesinanzelela ukuthi imikhuhlane kanye lokulimala komuntu kulengozi ezithile, konke nje okudla emnyameni kuqukethe ingozi emzimbeni.

Sekuyikuthuthuka kolwazi kanye lezinga lokufunda izinto ezinengi ngabantu bonke nje jikelele.
UMadlimpisi-ke uthi emfaneni kabuyele ngekhaya abazise ukuthi udaba seluzwile. Umfana uyazama-ke ukuthi aqonqosele ukuthi kumele abuye laye vele angasali mhlawumbe okungabe kuchaza ukuthi isimo sasisibi ngale kubabakazi ogulayo, kwasekudingakala ukuthi badibanise amakhanda ndawonye babonisane ngababengakwenza ukuze ubabakazi asizakale ebuhlungwini ayephakathi kwabo.

Kavumi lula-ke uMadlimpisi ukusukunyiswa ngumfanyana omncane nango esezemxotsha lango swazi. Ngaphakathi kubuye njalo kubekhona okumthumayo ukuthi alandele nango esebuya esekhwaza umfana ngelithi amlinde baqhubane ndawonye.

Sengathi kakabhodli uMadlimpisi ngesenzo sikaMaSithole sokubuza umfanyana ngodaba olungaqondananga laye. Uyabizwa-ke uMaSithole kuzongeniswa idale. Bebenjalo obaba izolo, bebengavumi ukudelelwa ikakhulu ngabesifazana, bekuqakathekile ukuthi owesifazana abeyazi indawo yakhe phakathi kweguma kungakhathalekile ludaba olunganani, osekwehluke kakhulu kulezi nsuku.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds