Ukuhluzwa kwengwalo

09 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Wangithembisa lami olwalotshwa  ngu I.N Mpofu

Ophezulu Stinta
Ngeviki edluleyo besixoxa ngobubi kanye lesihluku sesithenjini lapho esinanzelele khona ukuthi abantwana yibo abahlupheka kakhulu esithenjini. Impilo yesithenjini le iyafundisa omama ukuthi banakekele izingane zabo, ikakhulu labo abasesithenjini.

UMaSibanda laye, uzithezela olulenkume ngemva kwesihluku asenza uMlahlwa embophela esihlahleni okwesilo. UNkala wakubona kufanele ukuthi umthakathi ofana loMaSibanda angahlali lapha ekhaya wayengaqeda umuzi du ngenhliziyo yakhe elolunya.

Wavele nje wambophisa impahla zakhe kwangabi ndaba zalutho nje. Wafulathela abantwana bakhe ayebazele lapha ekhaya, kubuhlungu nje lokuthi wayengavunyelwa nje lokubabona kodwa lokhu.

Esithenjini lapha sinanzelela ukuthi umuntu wesifazana ubengela mandla okuzimela ngumuntu obeyeme kakhulu kumkakhe.

Lapho owesifazana esethe wenza iphutha simbona nje ekhutshwa phakathi kweguma njengempahla nje.

Akukhangelwa ngitsho lamandla akhe phakathi komuzi, indoda ingalawula kuhle kuphele ngaye. Ngolunye uhlangothi njalo esinanzelela khona ukuhlukumezeka kwabantwana sebefulathelwa ngunina ongasavunyelwayo ngitsho lokuthi ababone futhi.

Share This:

Sponsored Links