Ukuhluzwa kwengwalo

15 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Wangithembisa Lami olwalotshwa ngu I N Mpofu

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngogwalo lwethu, oluqukethe izifundo zempilo njalo oluyisibuko sempilo lapho esinanzelela khona okunengi ngempilo esiphila kuyo.

Enye yezinhloso zogwalo lolu yikusivezela ngokuqakatheka kokulondolozwa kwamasiko esiNtu. Yebo siyananzelela amaphutha athile abekhona njengokuthi umalukazana ubethathelwa ukuzogcina umuzi kanye labazali bejaha.

Leli lisiko ebeligcina umuzi, bekungandanga-ke ukuthi umuzi wakoZibani udume ngamanxiwa. Abazali bangakhula lamandla ayaphela kodwa-ke nxa umalokazana ekhona egumeni, nguye obevuka abe ngumzali wabadala ngokubondla ebaphekela njalo egcina amasimu njengokukhangelelweyo, ukuthi umuzi wesiNtu ubonakala ngamasimu.

Leli siko-ke belikhulisa labomalukazana besintwini ukuze babengomama abaqotho abakwazi ukusebenza, kungasafani lakulezi nsuku abesintwana asebegijimela ukwenda kungela ngitsho lomsebenzi owodwa abenelisa ukuwenza, ukuvunyelwa kukamalukazana ukuqala ngokuhlala kwabo kajaha yikuhlonyiswa okukhulu sibili, esuka lapho sesenelisa laye ukuya gcina owakhe umuzi.
Selamandla njalo awokwakha umuzi oqinileyo.

Share This:

Sponsored Links