Ukuhluzwa kwengwalo

21 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Wangithembisa lami: Olwalotshwa ngu I.N Mpofu
Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngezifundo esizithola egwalweni lwethu, ngezehlakalo ezithile kanye njalo langabalingiswa abathile.

Kule iviki sizakhangela ukuqakatheka kwesithembiso.

Umuntu angangena phakathi kwesithembiso, enze isithembiso kuqakathekile ukusihlonipha kanye lokusigcina isithembiso leso.

isithembiso

Sinanzelela ukubotshwa kwesithembiso okwenziwa nguSolakele, esenza isithembiso lesi eseselengqondo emfitshane.

Siyafunda ke ukuthi isithembiso sidinga ingqondo ekhulileyo njalo, njalo silesinqumo, umuntu engakasenzi kumele azihlole ukuthi sinqumo bani asesesithethe esidinga isithembiso ngoba phela yikuzibophela lokhu.

USolakele aluba wayeqondisisa okwakutshiwo yisithembiso asenza loMlahlwa wayengeke ngitsho aze asephule wayezalinda kuze kube nini nini.

Okusinika isiqiniseko sokuthi isithembiso yisithembiso, yikunananzelela izehlakalo ezibuhlungu ezilandela ukwephulwa kwesithembiso.

USolakele uphelelwa yikuthula, uphelelwa yikuphefumula nje ekhululekile egumeni langaphandle kweguma, kuthi ke ngaphezu kwakho konke lokhu, kuchitheka igazi, kuchitheke njalo umphefumulo ngenxa yokwephulwa kwesithembiso.

Siyananzelela njalo ukuthi lapho isithembiso sesephuliwe, sibuya njalo sihudule ezinye izinhlungu phezu kobuhlungu bokuqala.

UNyembezi uyibuhlungu obudonselwe phakathi nje kwesethembiso sabantu ababili.

Ucina esengcolise izandla zakhe ngegazi ngenxa yamandla esithembiso abantu abazenzela sona bebodwa.

Share This:

Sponsored Links