Ukuhluzwa kwengwalo

30 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Wangithembisa lami olwalotshwa ngu I. N Mpofu
Ophezulu Stinta

Ngeviki edluleyo sitshiye uyise kaNyembezi ephakathi kwemicabango enzima, ezibuza eziphendula imibuzo eminengi nengi ngesenzo somntanakhe esokuchitha igazi.

Loba kungathiwa imiduli ingcinile kodwa-ke izihlahla zilendlebe ziyezwa, zilamehlo kanti njalo ziyabona futhi.

Kulapho isidalwa esingumuntu esisuka siphiceke khona sivaleke amehlo kanye lomcabango ngenxa yokubuswa yimizwa yobuhlungu.

Sinanzelela ubunzima bengalo yomthetho kuleli zinga, ayikwazi ukukhetha kumbe ukwahlulela ngelithi lo ubezivikela kodwa-ke yona ikhangela icala njengoba linjalo, ukubulala yikubulala kungakhathalekile ukuthi isisusa sendaba sithini, umthetho kawuvumi ukukhokha icala ngecala, okuyisifundo esikhulu empilweni.

Isitsho sabadala sithi igazi liyahlanyisa, igazi liyasinda njalo. Zatshova izinsuku ukuthi uNyembezi abuyele emsebenzini.

UNyembezi wayehlezi nje emoteni lapha ezidlela i-aphula ekujikeni kwabo ngale kokhalo lweMhlolweni, bathelekana  phezu kwemota yamajoni kulendoda eyayibotshwe izandla ingeniswa emoteni yamapholisa kanye lesidumbu okwakusobala ukuthi siqanda mooo.

UNyembezi wananzelela ukuthi isibotshwa kwakunguPhawundi, isidumbu singesikaSayini, kwaba yikuchitheka kanye lokutshabalala kweqembu lezigilamkhuba. UNyembezi kasaqedanga lenyanga nje kodwa lokhu emsebenzini ingalo yomthetho yayisimgodle ngesenxele.

Share This:

Sponsored Links