Ukuhluzwa kwengwalo

12 May, 2022 - 00:05 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta
Ugwalo: Wangithembisa Lami olwalotshwa ngu: I N Mpofu
Ngeviki edlulileyo sitshiye uNyembezi ejimbe inyamazana yakhe yezinyanga, ayekade eyizingela eseze ephelelwa lithemba, kwangathi bekuyimini lapho athi ubonwe ngabaphansi.

Isiqhwaga esinguMlahlwa sathi nje siphaphama sazithola sifuthelwa yingalo kanye ledolo ngendlela emangalisayo.

UNyembezi wayengafuni ukuthi ahle amjuqe kodwa ke wayefuna nje akhulume iqiniso elimsulwa ngakho konke akwaziyo ngomkakhe.

UNyembezi wayesazi isilo engasiphumputhi wayesibophe langocingo ukuthi singanyakazi, siphaphama nje sethukela phezu kuka Nyembezi owayesijamele emakhanda aso.

Lamtshonela libalele uMlahlwa imlomo le imhlophe nke sengathi itshazwe ngunqwaqwane, akukho lapho esike sahlangana khona lenyembezi zikaMlahlwa egwalweni lapha, kodwa ngaleli langa zajuluka.

Wayekhona ekubona ukuthi kanti kubuhlungu kanje ukuthiywa ubanjwe ngomunye umuntu. Wesaba waqhuqha okungakaze laye kumehlele.

UMlahlwa waqala ezama ukuphika konke akwaziyo ngokufa kukaSolakele ezibika ngelithi kusenzakala konke lokho yena wayevele engekho wayeseNsiza le.

Wayelethemba lokuthi uNyembezi wayezaluzwisisa udaba lwakhe, kumbe lokho ayefisa kube yingcazelo yakhe.

Share This:

Sponsored Links