Ukuhluzwa kwengwalo

14 Mar, 2024 - 00:03 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ukuhluzwa kwengwalo
Ugwalo Emfuleni Wezinyembezi:
olwalotshwa nguEzekiel Hleza

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngogwalo lwethu lwezinyembezi lapho esike saxoxa ngelithi kambe umfula nxa sugcwala izinyembezi bungakanani ubuhlungu abantu lezidalwa zikaMlimu ezidlula phakathi kwakho.

UMalandu sethwalelwe esikolo seManama lapho ayifunda ivaliwe efica abazali beme labantwana besikolo okusobala ukuthi labo kwakungabantwana babo kanti ke sezijame lamathole ke kwasekutheni kuyini okwasekwenzakele.

Esikolo seManama lapha abantwana bonke babizwa bamiswa endaweni lapho abantwana bonke abamiswa khona ngesikhathi somsebenzi kanye langezikhathi zokuqeqetshwa ezintweni ezithile ezimayelana lezimemezelo zesikolo.

Abantwana besikolo bonke sebelayinisiwe kwathula kwathi cwaka, kwasondela induna yebutho isikhulu somlungu. Kuthiwa ke sona sasingadingi ngitsho lokutolikelwa ulimi lwesintu wayengaluphumputhi. Wazikhulumela yena mathupha, kungekho lelilodwa ayefisa ukulitshiya. Ilunga lebutho leli lakubeka kwacaca sobala ukuthi umbuso weRhodesia awuphathekanga kuhle njalo wawucunuke kakhulu ngokuziphatha kwabantwana besikolo bekhonona ngelithi abantu abansundu babengaphathwanga kuhle ezifundweni zabo njalo beyilaba ababenyathelwa ngesifu sensimbi evuthayo kwezombuso welizwe.

Isenzo lesi ke abelungu basikhangela njengehlazo kanye lesinengiso phambi kombuso wabamhlophe. Ngelizwi elingakiliziyo wakubeka kwacaca ngelithi abantwana abazinswelaboya ngaloluhlobo kwakuzathathwa abazali babo bajeziswe okubuhlungu. Kambe abazali bangabe kuyibo na abathuma abantwana ukuthi benze lokho kanye abakwenzayo na.

Yisijeziso esihle na ukuthi ukubamba umzali ngesandla senxele phambi kwabantwana njalo langezenzo zabantwana na. Eqinisweni lonke yena umzali wayezawathatha ngaphi amandla okubamba kanye lokukhuza umntwana okulesisindo nxa yena njengomzali evele esebanjwe ngesandla esifulatheleyo.

Uhulumende wayesevusa umhlonga wakhe olensiba ezihlabayo kusobala kumagama ukuthi kwakulandela izililo kanye lezinyembezi nxa sekuvuke usinga lwezihlabayo. Kwathathwa incwadi eyabhalwa nguDingilizwe yafundwa phambi kwabantwana bonke ukuze lalowo obefikelwa ngumcabango ofanayo ahle vele awuguqule aphume kuwo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds